velikost textu

Určení toxicity polyfluorovaných a perfluorovaných organických látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určení toxicity polyfluorovaných a perfluorovaných organických látek
Název v angličtině:
Toxicity determination of polyfluorinated and perfluorinated organic substances
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Otrubová
Vedoucí:
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marian Rucki, PhD.
Konzultant:
doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc.
Id práce:
87840
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fluorotelomerní alkoholy, alternativní metoda, nitěnka (Tubifex tubifex)
Klíčová slova v angličtině:
fluorotelomer alcohols, alternative method, Tubifex tubifex
Abstrakt:
ABSTRAKT: Cílem bakalářské práce bylo stanovit toxicitu fluorotelomerních alkoholů pomocí testu na nitěnkách Tubifex tubifex. Tato metoda patří mezi alternativní, které jsou rychlejší, levnější, ale zároveň jejich výsledky mají stejnou hodnotu jako ty z klasických testů. Toxicita byla měřena jako ET50, což je účinný čas, při kterém reaguje 50 % exponovaných nitěnek zástavou pohybu. Pro kontrolu správnosti měření bylo stanoveno EC50 referenční látky, MnCl2.H2O, jejíž index akutní toxicity je log (EC50) = -0,845 ± 0,033 [log (mmol/l)]. EC50 je účinná koncentrace, při které byla pozorována zástava pohybu 50 % exponovaných nitěnek. Jako testované látky byly použity 1H,1H,2H,2H-perfluoroktan-1-ol a 1H,1H,2H,2H-perfluordekan-1-ol. Byly připraveny jejich nasycené roztoky v destilované vodě a v 5 % dimethylsulfoxidu a koncentrace těchto roztoků byly změřeny na GC-MS metodou absolutní kalibrace. K určení velikosti vlivu dimethylsulfoxidu na nitěnky byl stanoven jeho log (EC50) po 2,5 hodinách expozice. KLÍČOVÁ SLOVA: fluorotelomerní alkoholy, alternativní metoda, nitěnka (Tubifex tubifex)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The goal of the bachelor thesis was the determination of toxicity of fluorotelomer alcohols. The toxicity was measured as ET50 by the oligochaete Tubifex tubifex. This test belongs to group of alternative methods which are faster and cheaper but they provide reliable data as well as the presently used classical methods. ET50 is the exposure time when 50 % of Tubifex tubifex individuals stop moving. EC50 of magnese chloride dihydrate was measured for the control of its correctness of determination and its acute toxicity indice is equal to log (EC50) = -0,845 ± 0,033 [log (mmol/l)]. EC50 is the concentration of the tested substance when 50 % of Tubifex tubifex individuals stop moving. 1H,1H,2H,2H-perfluorooctan-1-ol and 1H,1H,2H,2H-perfluorodecan-1-ol were the tested substances. Destilled water and solution of dimethyl sulfoxide in water (5 %) were used to prepare the saturated solutions of the tested substances. The conncentrations of the saturated solutions were determined on GC-MS by absolute calibration method. The value of log (EC50) for dimethyl sulfoxide solution was measured to determine how it influences Tubifex tubifex during exposure time of 2,5 hours. KEY WORDS: fluorotelomer alcohols, alternative method, Tubifex tubifex
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Otrubová 615 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Otrubová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Otrubová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radomír Čabala, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marian Rucki, PhD. 840 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB