velikost textu

Stanovení rozdělovacího koeficientu perfluorovaných látek v systému oktan-1-ol/voda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení rozdělovacího koeficientu perfluorovaných látek v systému oktan-1-ol/voda
Název v angličtině:
Determination of distribution coefficients of perfuorinted compounds in 1-octanole/water system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Anežka Skrottová
Vedoucí:
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Marian Rucki, PhD.
Id práce:
87839
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozdělovací koeficient; n-oktanol/voda
Klíčová slova v angličtině:
distribution coefficient; n-octanole/water
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bylo určit rozdělovací koeficienty 1H,1H,2H,2H-perfluorooktan-1-olu a 1H,1H,2H,2H-perfluorodekan-1-olu v systému oktan-1-ol/voda. K měření bylo použito metody třepací lahve, kde se měřená látka po intenzivním třepání rozdělila mezi zmíněné nemísitelné kapaliny. Po ustavení rovnováhy byla změřena koncentrace v obou fázích. K tomuto stanovení byla použita metoda plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Znalost rozdělovacího koeficientu látky napomáhá k odhadu velikosti jejího toxického účinku. Výsledné hodnoty log P měřených látek se pohybovaly kolem 3,5. Z toho vyplývá, že látky jsou lipofilní. S tím souvisí i vysoká bioakumulační schopnost PFL obecně. Hromadí se v organismu a jejich vyloučení je velmi obtížné. Tyto látky se hromadí také v abiotické složce přírody. Mají tedy negativní vliv na životní prostředí a jejich výroba je značně omezována.
Abstract v angličtině:
The aim of the bachelor thesis was to determinate distribution coefficients of 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol and 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol in 1-octanol/water system. Method used for measurement was the shake flask method. Measured substance is distributed between two immiscible liquids after intensive shaking. Concentration in both phases was measured after equilibration with Gas Chromatography – Mass Spectrometry. Knowledge of distribution coefficients helps to estimate toxic potential of substance. Logarithm of distribution coefficient of measured substances was about 3,5. It means, that measured substances are lipophilic. It is associated with their high bioaccumulation potential. They accumulate in organism and their excretion is very difficult. They also accumulate in abiotic environment. So they have negative effects on it and their production is reduced.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anežka Skrottová 726 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anežka Skrottová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anežka Skrottová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radomír Čabala, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB