velikost textu

Odpovědnost za škodu ve zdravotnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu ve zdravotnictví
Název v angličtině:
Liability for damage in health care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Zelenková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
87831
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Problematika medicínského práva je v dnešní době velice aktuální a proto jsem si zvolila téma rigorózní práce odpovědnost za škodu ve zdravotnictví. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol pojednávající o odpovědnosti za škodu ve zdravotnictví od nejobecnější roviny až po specifické zákroky medicíny. Klíčová pro tuto práci je třetí a čtvrtá kapitola, která je zaměřena na samotnou odpovědnost za škodu ve zdravotnictví a poukazuje na její specifické rysy. V těchto kapitolách např. poukazuji na komunikaci mezi pacientem a lékařem a jiná počínání lékaře. Cílem mé práce bylo podat ucelený pohled na problematiku odpovědnosti za škodu ve zdravotnictví z pohledu občanského práva, který je základním právním předpisem pro určení odpovědnosti za škodu ve zdravotnictví. Nicméně odpovědnost za škodu ve zdravotnictví zasahuje i do více právních odvětví, nejen do práva občanského, ale i zejména do práva trestního, správního, pracovního a zahrnuje i etické a disciplinární otázky. Dále v mé práci poukazuji na nejasnosti kolem výše odškodnění a na obtížnou aplikaci práva na určení výše náhrady škody za bolestné a za ztížení společenského uplatnění.
Abstract v angličtině:
One of the most discussed issues in medicine law these days is definitely the liability for damage in health service which is also the topic of my thesis. The thesis is divided into 6 chapters in which I deal with various issues related to the liability for damage in health service both from general point of you to specific problems such as communication between a patient and his or her doctor as well as other aspects of doctors behaviour. The aim of my thesis is to provide a complete and comprehensive view on the issues concerning liability for damage in heath service particularly in relation to Civil Code as the basic legal regulation defining the extent of liability for damage in health service. However the liability for damage in health service is also affected by other branches of law, not only the Civil Code, particularly by administrative, crown, labour law including ethical and disciplinary questions. Finally, the thesis points out ambiguity around the extent of compensation and difficulties associated with bringing the law into practice when defining the extent of compensation for damage, compensation for deterioration of social existence and issues related to smart money.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Zelenková 571 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Zelenková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Zelenková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 811 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB