velikost textu

Možnosti elektrochemického generování těkavé formy zlata

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti elektrochemického generování těkavé formy zlata
Název v angličtině:
Possibilities of electrochemical generation of volatile compound of gold
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Libor Průša
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Stanislav Musil, Ph.D.
Id práce:
87814
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V rámci této práce byla zkoumána problematika elektrochemického generování těkavé formy zlata. Pro měření bylo využíváno elektrochemické generování v kontinuálním průtokovém režimu. Experimentálně byla ověřena možnost elektrochemického generování zlata a byly provedeny měření pro optimalizaci experimentálních podmínek. Pro jednotlivé katodové materiály (Pb, Pt, slitina Pb a Sn) byla zkoumána závislost získaného signálu na velikosti průtokové rychlosti nosného plynu, průtokové rychlosti elektrolytů a na velikosti proudu vloženého na elektrody, dále byl zkoumán vliv použitého separátoru fází, vliv atomizační teploty a vliv kyslíku na získaný signál. Rovněž byla pro jednotlivé katody provedena měření pro zjištění meze detekce, meze stanovitelnosti, citlivosti a opakovatelnosti. Klíčová slova elektrochemické generování těkavých sloučenin • atomová absorpční spektrometrie • křemenný atomizátor • elektrolytická průtoková cela • těkavá forma • zlato
Abstract v angličtině:
Abstract The possibilities of electrochemical generation of gold volatile compound have been studied in this work. All experiments have been employed in electrochemical continuous flow generation. The previous aim of this work was to investigate if it is possible to generate the volatile form of gold using electrochemical generation of volatile compounds. Lead, platinum and alloy of lead and tin were used as cathode materials. Consequently, optimizations of experimental conditions were carried out. The optimized experimental conditions were: carrier gas flow rate, flow rate of electrolytes, electric current used for electrochemical generation, influence of the different types of gas-liquid separator, atomizer temperature. The calibration and other characteristics were found. At the conclusion, effect of oxygen on the signal intensity was studied. Key words Electrochemical generation of volatile compound • atomic absorption spectrometry • quartz tube atomizer • flow-through electrolytic cell • volatile compound • gold
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Libor Průša 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Libor Průša 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Libor Průša 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Musil, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 232 kB