velikost textu

Elektrochemické generování těkavé sloučeniny thallia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektrochemické generování těkavé sloučeniny thallia
Název v angličtině:
Possibilities of electrochemical generation of volatile compound of thallium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Karel Marschner
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Id práce:
87810
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V této práci byla zkoumána možnost elektrochemického generování těkavého hydridu thalia pomocí tenkovrstvé elektrolytické průtokové cely. Použitá elektrolytická cela se vyznačuje miniaturním objemem katodového prostoru. Pro experimenty bylo využito kontinuální průtokové uspořádání. Technika elektrochemického generování hydridů byla vyvinuta s cílem zlepšit stanovení analytů pomocí atomové absorpční spektrometrie. Byl zkoumán vliv různých experimentálních podmínek, jako jsou druh katodového materiálu, druh a koncentrace obou elektrolytů, velikost generačního proudu, průtoková rychlost nosného plynu na dosaženou hodnotu signálu. I při optimálních hodnotách výše uvedených parametrů nebyla při daném experimentálním uspořádání získána dostatečná citlivost potřebná ke stanovení nízkých koncentrací thalia ve vzorcích. Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, elektrochemické generování těkavých sloučenin, hydridy, thalium, elektrolytická průtoková cela, optimalizace
Abstract v angličtině:
Abstract The possibilities of electrochemical generation of volatile thallium hydride have been studied in this work. A thin-layer electrolytic cell with minimal volume of cathode chamber has been employed. All experiments have been employed in electrochemical continuous flow generation. An electrochemical hydride generation technique was developed to improve the determination of analytes by atomic spectrometry. Effect of various experimental conditions such as kind of cathode material, type and concentration of electrolyte, amount of generation current and flow rate of carrier gas on the absorption signal was examined. Under the optimal values of previously mentioned parameters, the low sensitivity of thallium determination was achieved. So the experimental setup is not suitable for determination of low concentration of thallium in specimens. Keywords Atomic absorption spectrometry, electrochemical generation of volatile compounds, hydrides, thallium, electrolytic flow cell, optimization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Marschner 667 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Marschner 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Marschner 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 581 kB