velikost textu

Osvojování českého znakového jazyka slyšícím nemluvícím chlapcem v pubescentním a adolescentním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osvojování českého znakového jazyka slyšícím nemluvícím chlapcem v pubescentním a adolescentním věku
Název v angličtině:
Language acquirement of Czech Sign language by the hearing non-speaking boy at the teen age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Moudrá
Vedoucí:
Mgr. Radka Majerová
Oponent:
Mgr. Olga Stehlíková, DiS., Ph.D.
Id práce:
87798
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vývojová anartrie, suspektní vývojová dysfázie, alternativní komunikace, český znakový jazyk, druhý jazyk, klinický lingvista, agramatismus, pracovní paměť
Klíčová slova v angličtině:
Developmental anarthria, suspected developmental dysphasia, alternative communication, Czech Sign Language, the second language, clinical linguist, agrammatism, the working memory
Abstrakt:
Abstrakt Práce se pokouší odpovědět na otázku, zda se suspektní dysfázie, vyjevující se u nemluvícího adolescentního inteligentního chlapce s vývojovou anartrií se 100% porozuměním mluvenému jazyku na neschopnosti osvojit funkční psanou řeč, promítá také do osvojování znakového jazyka. Věnuje se diferenciaci diagnóz vývojová dysfázie a vývojová anartrie se suspektní dysfázií. Zabývá se vybranými systémy alternativní a augmentativní komunikace a výhodami a nevýhodami jejich užití u tohoto vývojového anartrika. Upozorňuje na komfortnost terapie, v které je vývojovému anartrikovi od jeho 13 do současných 19 let adekvátně nabízen český znakový jazyk (dále ČZJ) jako vyjadřovací prostředek ve vzdělávání i každodenní komunikaci (chlapec má částečně postiženou motoriku horních končetin, jemná motorika pravé ruky je však zachována do té míry, že jeho výpovědi jsou okolím interpretovatelné). ČZJ je osvojován jako druhý jazyk (dále L2), je však pro chlapce jediným jazykem ve směru produkce. V jádru práce jsou analyzovány videonahrávky tří typů výpovědí 18letého vývojového anartrika v ČZJ: jeho reprodukce výpovědí v ČZJ, produkovaných figurantem, dále reprodukce předčítaného textu do ČZJ a spontánní výpovědi v ČZJ. Ve výsledku analýzy jsou rozlišeny čtyři typy chyb, jichž se chlapec dopouští: motorické chyby způsobené dílčím postižením horních končetin; obtížně zařaditelné chyby na pomezí chyb typu osvojování L2 a chyb dysfatických; chyby odpovídající osvojování L2; chyby suspektně dysfatického charakteru označitelné za agramatismus. Jednotlivé typy chyb jsou podrobně analyzovány. V práci je vysloven závěr, že chlapec, přestože je v osvojování ČZJ úspěšný a stává se mu funkčním dorozumívacím prostředkem, je v jisté míře suspektně dysfatický i ve znakovém jazyce, a to nejvíce v sémantické rovině a asociační oblasti, přičemž je vyslovena hypotéza o příčině, jež se může nacházet v oblasti pracovní paměti. Klíčová slova: vývojová anartrie, suspektní vývojová dysfázie, alternativní komunikace, český znakový jazyk, druhý jazyk, klinický lingvista, agramatismus, pracovní paměť
Abstract v angličtině:
Summary This thesis tries to found out whether the suspected dysphasia influences sign language acquisition of an intelligent adolescent non-speaking boy who suffers from developmental anarthria. Nevertheless, he can understand spoken language 100 % but he is not able to learn written language functionally. It deals with the differentiation of the diagnoses of developmental dysphasia and developmental anarthria with suspected dysphasia. The work focuses on particular forms of alternative and augmentative communication and advantages and disadvantages of their use by the boy who suffers from developmental anarthria. This thesis points out that therapy is comfortable because it adequately offers Czech Sign Language as a mode of communication for the education and everyday communication for the boy who has suffered from developmental anarthria since he was 13 to now at age 19. He has partial motor disfunction in his hands but the fine motor skills of his right hand are only partially disabled and therefore his communication in Czech Sign Language is interpretable. Czech Sign Language is his L2 but this is the only language production of the boy. In the core of the thesis there are three types of video-recordings of the expressions in Czech Sign Language of the 18-year-old boy who suffers from the developmental anarthria: the reproduction of his expressions in Czech Sign Language which were produced by an assistant, the reproduction of a read text in Czech Sign Language and his own expressions in Czech Sign Language. In the result of the analysis there are four different types of mistakes the boy makes: motoric mistakes caused by his hands’ disability; hardly classifiable mistakes on the boundary type mistakes L2 acquisition and dysphasia mistakes; mistakes in the acquisition of L2; mistakes of the suspected dysphasia, which can be described as agrammatism. The various types of the mistakes he has made are analyzed in detail. This paper concludes that the boy is successful in the acquisition of Czech Sign Language which is his main means of communication but suffers from suspected dysphasia in his sign language production, especially at the semantic level and associative area. There is also a hypothesis stated that the reason of this problem could be caused by his working memory. Key words: developmental anarthria, suspected developmental dysphasia, alternative communication, Czech Sign Language, the second language, clinical linguist, agrammatism, the working memory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Moudrá 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Moudrá 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Moudrá 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Majerová 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Olga Stehlíková, DiS., Ph.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 358 kB