velikost textu

Hudební tradice Lanškrounska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební tradice Lanškrounska
Název v angličtině:
Lanškroun - Musical Traditions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Havlíčková
Vedoucí:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Id práce:
87791
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro ZŠ a SŠ český jazyk - hudební výchova (CJ-HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Předkládaná diplomová práce se věnuje .. Hudehním tradicím Lan.~krounska ". V úvodní části se snaží představit Lanškroun a jeho okolní obce společně tvořící již zmiňovaný region. Lanškroun je bohatý svou historií, významnými místy, pamětihodnostmi a osobnostmi, ale nejen to. Jeho hudební historie sahá až do 14. století. Z této doby se však nedochovalo příliš mnoho hudebních pramenů. Vývoj hudby zde byl podobný jako v okolních městech, ale měl i své zvláštnosti, neboť se nacházel v národnostně smíšené oblasti Hřebečska. Hudba 17. století je spojena převážně s lanškrounským kostelem sv. Václava. V následujících dvou stoletích je Lanškroun bez písemných dokladů o hudebních aktivitách. Pouze se traduje, že členové místní rodiny Erxlebenů byli velkými obdivovateli a milovníky hudby. Obzvláště jejich synovec Karel Langer, který založil spolek pro zpěv, hudbu a divadlo. Díky tomuto počinu se na jevišti místní Střelnice uskutečnilo mnoho oper světového významu. Dále je pozornost zaměžena na současné sbory, soubory a kapely, kterých je v Lanškrouně opravdu mnoho. Neopomenutelnou součástí hudební tradice jsou i varhany, se kterými byl odjakživa spojen hudební život. Největší pozornost je věnována nejvýznamnější hudební osobnosti Lanškrounska - houslistovi, skladateli a dirigentovi Jindřichu Pravečkovi, který většinu svého života zasvětil hudbě. Součástí práce je rozsáhlá obrazová příloha s mnoha fotografiemi z obcí Lanškrounska, jejich památek, osobností, dále fotografie některých souborů, sborů a v neposlední řadě vyobrazení, která se vztahují k Mistru Pravečkovi. Přiloženo je též i multimediální DVD o Lanškrounsku a CD s nahrávkami některých vybraných skladeb sborů, souborů a kapel. 129
Abstract v angličtině:
Summary The diploma paper presented concerns .. Music Traditions of the Lanskroun Region". In the first part it is aimed at introducing the town of Lanskroun and its neighbouring villages together fonning the above mentioned region. The town of Lanskroun is rich in history, significant places, historic sites and personalities. But this is barely all. Its music-related history reaches back as far as to the fourteenth century. However, not much has been left from this time as for the musical repositories and collections. The development of music was similar to that of other surrounding towns, though bearing its own specific features, because it took place in the multi cultural Hrebecsko region. The music of the seventeenth century is mostly connected with the St. Vitus Church in Lanskroun. The following two centuries were marked by a tremendous lack of written testimonials about any local music activities. It is only said that the members of the Erxleben family were enthusiastic admirers of music. Namely, it was their nephew Karel Langer who established a society for singing, music and theatre. Owing to this act many operas of cardinal importance could take place at the local Stfelnice stage. Further, the attention is focused on contemporary chorales, musical bodies and groups which the town of Lanskroun abounds with. A not-to-be-Ieft-out part of the music tradition is also organ that a music life has been connected with since immemorial. The biggest attention is given to the most significant person on the music field of the Lanskroun region - the violinist, composer and conductor lindfich Pravecek who devoted most of his life to music. An integral constituent of this paper is also a picture gallery with a range of photographs of the Lanskroun region sites, monuments, noted personalities, chorales and musical groups, and - last but not least - illustrations regarding Master Pravecek himself. Finally, a DVD about the Lanskroun region and CD containing records of compositions of chosen chorales, musical bodies and groups is enclosed. 130
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Havlíčková 98.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jaroslava Havlíčková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Jaroslava Havlíčková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Jaroslava Havlíčková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Mgr. Jaroslava Havlíčková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Mgr. Jaroslava Havlíčková 147.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Havlíčková 519 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Havlíčková 561 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 584 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 555 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB