velikost textu

Analytický pohled na dílo Missa "Veni Domine" Jiřího Churáčka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analytický pohled na dílo Missa "Veni Domine" Jiřího Churáčka
Název v angličtině:
Analytical approach to Missa "Veni Domine" by Jiří Churáček
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Kamila Barochová
Vedoucí:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Oponent:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Id práce:
87769
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B HV-SB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Díky komplexnímu rozboru hudebního díla Missa „Veni, Domine“ se povedlo odkrýt širší spektrum pohledů na dané téma a jejich souvislosti. Je to především hledisko ryze hudební, kde klíčovými slovy a tématy jsou struktura mše jako hudebního cyklu a kritéria historizujících slohů. Dále hledisko obecně historické, kde je opět ústředním termínem mše, tentokrát v kontextu církevním. Informace o literátských bratrstvech v minulosti i současnosti přirozeně doplnily a rozšířily povědomí o vzdělávacích aktivitách církve. Potvrdilo se, že mešní ordinarium je fungující styčnou plochou všech třech zmíněných úhlů pohledu. Od rozboru jedné vybrané skladby se podařilo plynule přejít k celkovému pohledu na dosavadní dílo skladatele Jiřího Churáčka. Dosud nerealizované sestavení přehledu jeho skladeb považuji za velmi přínosné. Detailnější seznámení s dalšími díly autora se ukázalo být nad rámec této bakalářské práce. Kapitola o východiscích, postojích a názorech autora koresponduje s úplným závěrem práce, kde se píše o duchovním přesahu lidské víry, hudební tvorby a lidské tvořivosti vůbec. Tato dispozice překonává hranice času a prostoru a má filozofický základ.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the analysis of composition Missa “Veni Domine” and general list of the output of composer Jiří Churáček. Thanks to the detailed analysis of composition Missa "Veni Domine", at wider spectrum of opinions on this topic has been brought to light. There were found three aspects for evaluation and analysis of Missa “Veni Domine”. Firstly, I have taken into account the musical point of view, where the key words and topics are structure of the mass as a musical circle. Secondly, I have taken into account the aspects of historical composition. Thirdly , the historical point of view, where the holly mass is in the centre. In general, I could say that sacramental ordinarium is in conjunction with these three points of view. Analysis of one selected composition is followed by a general list of the output of composer jiří Churáček. Detailed analysis of other compositions by this author is not the subject of this work. I consider the currently realised complete list of this composer’s output beneficial.The chapter about author’s opinions corresponds with the conclusion of this work, where the spiritual base of the faith, musical production and human creativity are mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Barochová 2.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kamila Barochová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Kamila Barochová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Kamila Barochová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Mgr. Kamila Barochová 469.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Barochová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Barochová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 483 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB