velikost textu

Buněčná terapie na zvířecích modelech- preklinické studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Buněčná terapie na zvířecích modelech- preklinické studie
Název v angličtině:
Cell therapy in animal models - preclinical studies
Typ:
Disertační práce
Autor:
MVDr. Jana Juhásová, Ph.D.
Školitel:
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Id práce:
87675
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Vývojová biologie (P1520)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
buněčná terapie, miniaturní prase, kmenové buňky, preklinické studie
Klíčová slova v angličtině:
cell therapy, miniature pig, stem cells, preclinical studies
Abstrakt:
ABSTRAKT Pokrok v buněčné terapii se může rozvíjet jedině s použitím vhodných experimentálních modelů. Pro klinické využití nových léčebných postupů získaných ze studií na laboratorních zvířatech je nutné ověření na velkém zvířeti. Jedním z vhodných a lékařskou obcí uznaných preklinických zvířecích modelů je bezpochyby miniaturní prase, které je fyziologicky a rozměrově blízké člověku. Tato dizertační práce proto představuje přehled našich experimentálních studií týkajících se možného využití mezenchymových a nervových kmenových buněk pro léčbu onemocnění postihujících pohybový aparát a nervovou tkáň u lidí nebo zvířat. V první části dizertační práce je stručnou formou popsaná současná problematika buněčné terapie a zvířecích modelů, mezenchymových buněk případně jejich kombinace s novými typy nosičů, neurogeneze, nervové kmenové buňky a jejich potenciální použití v terapii poškozené míchy. Druhá část práce je zaměřena na přehled vytyčených cílů a metodik jakými jsme je chtěli dosáhnout. Třetí část byla věnována jednotlivým publikacím. Naše experimenty uskutečněné na králících s iatrogenním poškozením růstových plotének, které měly napodobit podmínky vzniku valgózních deformit u rostoucích kostí v klinické praxi, poukázaly na pozitivní preventivní a terapeutické účinky nových typů nosičů osazených alogenními mezenchymovými buňkami bez použití imunosupresivní léčby. Tyto výsledky jsme potvrdili také na biomedicínském modelu miniaturních prasat. Nový typ nosiče osazený chondrogenně stimulovanými mezenchymovými buňkami nebo autologními chondrocyty měl také pozitivní léčebný efekt na iatrogenní defekt v kloubní chrupavce u miniaturních prasat. Mimo jiné jsme charakterizovali osteogenní diferenciaci prasečích mezenchymových kmenových buněk a zjistili, že mezenchymové buňky byly biokompatibilní s nově syntetizovanými typy polyaminokyselinových nosičů, které by mohly být využity pro nervové tkáňové inženýrství. V experimentech na potkanech jsme také sledovali reakci míšních ependymálních progenitorů na zvýšenou fyzickou aktivitu nebo poškození míchy. Podařilo se nám také ustanovit protokol pro magnetickou separaci oligodendrocytárních progenitorů z míchy u potkanů nebo pro aplikaci lidských spinálních kmenových buněk do míchy miniaturních prasat s imunosupresí. Tyto poznatky mohou být po dalším testování využity v terapii poranění míchy u lidí. Miniaturní prasata z našeho chovu jsme také použili pro vytvoření nového modelu transplantace rohovky, přičemž proces odhojování rohovkových transplantátů věrně imitoval situaci s odhojováním tkáňových stěpů u lidí. Závěrem lze říci, že výsledky našich experimentů mohou sloužit jako základ pro použití buněčné terapie v klinických studiích zaměřených na onemocnění růstových a kloubních chrupavek a na traumatické poškození míchy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The progress of cell therapy can be greatly facilitated by using suitable experimental models. It is essential to verify the clinical usefulness of new healing procedures obtained in studies on laboratory animals by using a large animal model. One of suitable models well acceptable in medical community is undoubtedly the miniature pig, which resembles humans in terms of physiology and body proportions. This PhD thesis presents the summary of our experimental studies relating to possible exploitation of mesenchymal and neural stem cells in the healing of locomotive apparatus and neural tissue disorders in humans or animals. The first part of the thesis briefly describes the current issue of cell therapy and animal models, mesenchymal cells and/or their combination with new types of scaffolds, neurogenesis, neural stem cells and their potential application in therapy of spinal cord injury. The second part is focused on the goals and methodology, the individual publications being listed in the third part. Our experiments with iatrogenic physeal defect in rabbits, which served as a model of the occurrence of valgous deformation in the clinical practice, showed the positive preventive and therapeutical effects of a new type of scaffolds seeded with allogeneic mesenchymal stem cells in animals without immunosuppression. These results were also confirmed by using the biomedical model of miniature pig. The new type of scaffold seeded with chondrogenic stimulated mesenchymal stem cells or autologous chondrocytes has also a therapeutic effect on the iatrogenic defect of miniature pig articular cartilage. Moreover, we characterized the osteogenic differentiation of porcine mesenchymal stem cells and found that mesenchymal stem cells were biocompatible with the newly synthesized polyaminoacid scaffolds, with possible application in neural tissue engineering. In experiments with rats we also observed the response of ependymal progenitors to enhanced physical activity or spinal cord injury. We were also successful in establishing a protocol of enrichment of oligodendrocyte progenitor cells isolated from rat spinal cord by magnetic cell sorting, or intraspinal grafting of human spinal stem cells into immunosuppressed minipigs. After further verification this knowledge may be used for the therapy of spinal cord injury in humans. We also utilized the minipigs of our provenance for creating a new corneal transplantation model, since the process of corneal graft rejection closely mimics the human corneal graft rejection. All in all, the results of our experiments can be used as a basis of clinical studies for disease therapy in human medicine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MVDr. Jana Juhásová, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci MVDr. Jana Juhásová, Ph.D. 57.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MVDr. Jana Juhásová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MVDr. Jana Juhásová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. 1.83 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 858 kB