velikost textu

Časná morfogeneze dolních tvářových zubů u myší s genovými defekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časná morfogeneze dolních tvářových zubů u myší s genovými defekty
Název v angličtině:
Early morphogenesis of lower cheek teeth in mice with gene defects.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Renata Peterková, CSc.
Oponenti:
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Id práce:
87672
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Lidská i myší dentice je redukována co do počtu zubů oproti původnímu zubnímu vzorci savců. V oblastech zubů ztracených během evoluce se v případě chybného vývoje mohou objevit po narození zuby nadpočetné. Avšak vznik nadpočetného zubu, stejně tak jako vznik jiných zubních anomálií, nelze studovat přímo na lidském embryu. Proto jsme vývoj nadpočetného zubu studovali na myším modelu této anomálie. Cíle disertační práce směřovaly k ověření hypotézy: Při vývoji nadpočetných zubů u mutantních myší se uplatňuje revitalizace rudimentárních primordií zubů potlačených během evoluce. Byly porovnány morfologické a kvantitativní ukazatele růstu a vývoje zubního epitelu rudimentárních (premolárových) zubních primordií zvaných MS a R2 v dolní čelisti myší kontrolních, a Spry2-/-, Spry4-/- , Spry2-/-;Spry4-/- a Tabby mutantních myší, u nichž se vyvíjí nadpočetný zub před prvním molárem. Podobným způsobem byl analyzován vznik horního řezáku u myší kontrolních a korelován se vznikem zdvojeného horního řezáku u Spry2+/-;Spry4-/- mutant. Na rozdíl od kontrolních myší jsme u Spry mutant prokázali v rudimentárních zubních primordiích snížení buněčné apoptózy a zvýšení buněčné proliferace společně se zvětšováním objemu dentálního epitelu. Tyto změny ukazovaly na revitalizaci rudimentárních zubních zárodků s cílem vytvořit nadpočetný zub před prvním molárem. V pozdějších stádiích však efekt revitalizace a vývoj nadpočetného zubu pokračoval jen u části myší, zatímco v ostatních případech byl vývoj nadpočetného zubu zastaven. Přesto i přechodná revitalizace rudimentů zapříčinila odchylky ve velikosti a tvaru sousedního prvního moláru. Zvýšení proliferace a snížení apoptózy provázelo i vznik zdvojeného horního řezáku u Spry mutant. Vznik nadpočetného zubu u Tabby myší byl podobný vývoji nadpočetného zubu u Spry4-/- mutant. Disertační práce potvrdila hypotézu, že při vývoji nadpočetných zubů na myším modelu se uplatňuje revitalizace rudimentárních zubních primordií.
Abstract v angličtině:
Abstract Tooth number is reduced in humans and mice when compared to the presumed basic tooth formula in mammals. In the regions, where teeth had been suppressed during evolution, a supernumerary tooth can appear as a result of abnormal development. However development of a supernumerary tooth, as well as origin of other anomalies, cannot be directly investigated in human embryos. That is the development of a supernumerary tooth was studied in a mouse model of this anomaly. The aims of the thesis were focused to verifying the hypothesis: Development of the supernumerary tooth in mutant mice is based on the revitalization of the rudimentary primordia of the teeth suppressed during evolution. We compared the morphological and quantitative aspects of the developing epithelium of the largest rudimentary (premolar) tooth primordia, called MS and R2, in the mandibles of WT, Spry2-/-, Spry4-/-, Spry2-/-;Spry4-/- and Tabby mutant mice. Similarly, the upper incisor in WT mice was analysed and compared to the development of the duplicated incisor in Spry2+/-;Spry4-/- mutant mice. In comparison to controls, decreased cell apoptosis and increased cell proliferation together with an enlarged volume of the dental epithelium were found during rudimentary tooth development in Spry mutant mice. These changes showed the revitalization of the tooth primordia and their ability to form a supernumerary tooth. The revitalization effect continued to later stages only in some of the animals, while the development was arrested in others. However, even a temporary revitalization of the rudimentary tooth primordia had an impact on the size and cusp arrangement of the adjacent first molar. The duplication of the incisor in Spry mutant mice was also accompanied by a decrease of apoptosis and increase of proliferation in dental epithelium. The supernumerary tooth in Tabby mutant mice developed similarly as that one in Spry4-/- mice. The thesis confirmed the hypothesis about the revitalization of rudimentary tooth primordia during origin of supernumerary teeth in the mouse model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D. 13.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D. 444 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D. 450 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Miroslava Anděrová, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. 2.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 544 kB