velikost textu

Terénní cvičení se zaměřením na půdní biologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terénní cvičení se zaměřením na půdní biologii
Název v angličtině:
Fieldwork in soil biology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominik Dufek
Vedoucí:
Jan Mourek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Kateřina Blažová
Id práce:
87592
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
terénní cvičení, půda, edafon, půdní biologie, ekologie
Klíčová slova v angličtině:
fieldwork, soil, edafon, soil biology, ecology
Abstrakt:
Tato práce didakticky zpracovává tři náměty terénních cvičení pro žáky základních škol a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií. Dvě popisované lokality pro konání terénní výuky se nacházejí přímo na území hlavního města Prahy (Prokopské údolí, Meandry Botiče) a třetí lokalita leží 30 km jižně od Prahy (Medník). Všechna terénní cvičení jsou zaměřena na půdu, půdní biologii a ekologii těchto zvolených lokalit. Při práci v terénu studenti uplatňují činnostní výuku a výsledky úkolů zaznamenávají do pracovních listů. V první polovině práce v rámci literárního přehledu je popsána charakteristika zvolených lokalit, stručný popis půd a živé složky půd a vybrané metody studia půdních ekosystémů. Literární přehled uzavírá obecná charakteristika terénní výuky jako organizační formy vyučování, její cíle, metody a organizace. Vlastním výstupem celé práce je návrh tří terénních cvičení a metodický materiál pro učitele. Kapitola výsledky hodnotí všechny úlohy z pracovních listů a průběh dvou terénních cvičení, která autor ověřil ve školní praxi. Na konci práce v přílohách jsou umístěny pracovní listy pro studenty, jejich autorské řešení a dotazníky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis didactically processes three proposals of fieldwork for intermediate school pupils and students of lower grades of grammar schools. Two of the described sites for field education are located directly in the capital city of Prague (Prokopské valley, Meanders of Botič) and the third locality lies 30 km south of Prague (Medník). All field exercises are focused on soil, soil biology and ecology of selected localities. During the fieldwork, students apply active learning and record their results in worksheets. The first half of the thesis is a literary review describing the characteristics of the selected sites, the soil and soil organisms and selected methods of study of soil ecosystems. The last part of the literary review deals with general characteristics of field training as an organizational teaching form, its aims, methods and organization. The actual output of the whole work is the proposal of three fieldworks and methodological materials for teachers. Individual tasks in the worksheets are analysed from the didactical point of view. Two of the fieldworks were tested in school practice by the author of the thesis. The course of the two fieldworks commented and the results of the students’ works are evaluated. The annex of the theses contains worksheets for students, their correct solutions and questionnaire for students and teachers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominik Dufek 4.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominik Dufek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominik Dufek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Mourek, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Blažová 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 267 kB