velikost textu

Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků v souladu s referenční úrovní A2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků v souladu s referenční úrovní A2
Název v angličtině:
Developing Reading Skills of Deaf Pupils in Accordance with the Reference Level A2
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vladimíra Staňková
Vedoucí:
PhDr. Anna Cícha Hronová
Oponent:
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Id práce:
87496
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtení s porozuměním, čtení s porozuměním u neslyšících žáků, rozvoj čtenářských dovedností, Společný evropský referenční rámec, úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce, Evropské jazykové portfolio, „pre-reading“ aktivity, „scanning“, „skimming“, „during reading“ aktivity, „post-reading“ aktivity, aktivity vztažené k textu, „signpost“ otázky, ano-ne otázky, „true/false“ otázky, „multiple choice“ otázky, otázky s otevřeným koncem
Klíčová slova v angličtině:
Reading comprehension, reading comprehension in deaf pupils, development of reading skills, Common European Reference Framework, level A2 of the Common European Framework, European Language Portfolio, pre-reading activities, scanning, skimming, during reading activities, post-reading activities, activities related to the text, signpost questions, yes-no questions, true/false questions , multiple choice questions, open ended questions
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se zabývá rozvojem čtenářských dovedností neslyšících žáků na jazykové úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. V souladu s názorem, že neslyšící žáci by měli být vzděláváni bilingválně, čerpá především ze zahraničních učebnic zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností při výuce cizího jazyka. Uvádí podrobný postup, jak by se mělo při rozvoji čtenářských dovedností postupovat při práci s textem, jaká cvičení by měla být používána a jakým způsobem by s nimi měl učitel s žáky pracovat. V rámci charakteristik jednotlivých postupů je upozorňováno na možné chyby, kterým je třeba se při výuce čtenářských dovedností vyvarovat. S využitím poznatků, jaké dovednosti by měl žák mít pro čtení s porozuměním na úrovni A2 a jakým způsobem je vhodné při výuce čtení s porozuměním postupovat, přináší práce soubor prakticky zaměřených textů a k nim navržených aktivit. Texty jsou rozděleny do tří tematických oblastí a v rámci každé z nich jsou cvičení k textům strukturována do několika částí podle jednotlivých fází práce s textem. Cvičení jsou také doplněna metodickými doporučeními, která upřesňují způsob použití, navrhují různé modifikace a upozorňují na problematické situace.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis comments on the development of reading skills of deaf students at the language level A2 of the Common European Framework of Reference. In line with the view that deaf pupils should be educated bilingually, it draws primarily from foreign textbooks aimed at developing reading skills in foreign language teaching. It provides detailed instructions on how to develop the reading skills when working with a text, what exercises should be used and how the teacher should use them with students. The characteristics of each approach draws attention to possible errors which should be avoided in teaching reading skills. Taking into consideration the knowledge necessary for a pupil to be able to fulfill a reading comprehension task at A2 level and the correct teaching methods, this work provides a set of practice-oriented texts and proposed following activities. The texts are divided into three thematic areas and within each of them, the exercises are structured into several parts according to the different stages of work with a text. Exercises are also supplemented with methodological recommendations and instructions for use suggesting various modifications, pointing to the problematic situations and others.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimíra Staňková 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimíra Staňková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimíra Staňková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Cícha Hronová 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 230 kB