velikost textu

Funkce/ (a) srozumitelnost psané češtiny v intrakulturní komunikaci neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce/ (a) srozumitelnost psané češtiny v intrakulturní komunikaci neslyšících
Název v angličtině:
The function/ (and) comprehensibility of written Czech in the intracultural communication of the deaf
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Břinková
Vedoucí:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
87481
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunikace a kultura Neslyšících, funkce jazyka, psaní a čtení Neslyšících, interference, srozumitelnost, překlad, testování Neslyšících, obrázkový test, mateřský jazyk, druhý / cizí jazyk.
Klíčová slova v angličtině:
Comunication of the Deaf/ and Deaf culture, language function, writing and reading of the Deaf, interference, comprehensibility, translation, testing of the Deaf, picture test, mother tongue, second / foreign language.
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá psanou češtinou v intrakulturní komunikaci Neslyšících. V teoretické části zpracovává kapitoly týkající se obecných specifik neslyšící komunity, charakteristických rysů komunikace Neslyšících (interkulturní, ale především intrakulturní), specifik jejich písemného projevu a čtenářských dovedností. Teoretická část zahrnuje také témata, jako jsou interference z mateřského / prvního jazyka a teorie překladu, jelikož i tato témata s inter a intrakulturní komunikací Neslyšících úzce souvisí. Praktická část se zabývá výzkumem v oblasti intrakulturní komunikace. Konkrétně otázkou, jestli české texty psané Neslyšícími mají v intrakulturní komunikaci této jazykové menšiny nějakou funkci a zda jsou pro jednotlivé adresáty srozumitelné. Výchozí hypotézou je, že Neslyšící více rozumějí defektním textům, jejichž autory jsou samotní Neslyšící, než textům gramaticky správným, které jsou psané rodilými uživateli češtiny. Výzkum popisuje a analyzuje proces intrakulturní komunikace prostřednictvím psané češtiny, poukazuje na určité problémy, jež v tomto případě nastávají, a charakterizuje chyby, kterých se účastníci komunikace dopouštějí. V závěru práce se hodnotí vhodnost používání psané češtiny v intrakulturní komunikaci Neslyšících.
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor Thesis deals with the topic of written Czech language in the interactive communication of the Deaf. The theoretical part comprises chapters about the general specifics of the Deaf community, their characteristic communication features (intercultural, but primarily intra-cultural), the specifics of their written language and of their reading skills. Furthermore, the theoretical part covers topics such as interference from mother/first tongue and translation theory, as these are closely connected with inter- and intra-cultural communication of the Deaf. The practical part explores research on intra-cultural communication. Specifically, by exploring the question if Czech texts written by the Deaf have a function in intra-cultural communication of this language minority, and if they are comprehensible for the readers. The initial hypothesis is that the Deaf understand defective texts created by Deaf themselves better than grammatically correct texts written by Czech native speakers. The research describes and analyses intra-cultural communication through written Czech, it refers to specific problems which occur in this case and characterizes mistakes made by participants in the communication process. Finally, the conclusion of the thesis evaluates the suitability of using written Czech in intra-cultural communication of the Deaf.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Břinková 1.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Břinková 5.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Břinková 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Břinková 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 231 kB