velikost textu

Quantum-chemical study of noncovalent interactions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Quantum-chemical study of noncovalent interactions
Název v češtině:
Kvantovo-chemické štúdium nekovalentných interakcií
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Róbert Sedlák
Školitel:
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
Id práce:
87304
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur (P1415)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nekovalentni interakce, interakcni energie, halogenova vazba, sigma-dira, DFT-SAPT, CCSD(T)/CBS
Klíčová slova v angličtině:
noncovalent interactions, interaction energy, halogen bond, sigma-hole, DFT-SAPT, CCSD(T)/CBS
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je určit sílu a p◦ vod stabilizace r◦ zných typ◦ nekovalentních inter- u u u akcí, a to z d◦ vodu, že by jejich znalost mohla vést k racionalizaci a hlubšímu pochopení u vazebních motiv◦ . Dalším cílem je podílet se na vývoji nových nekovalentních dataset◦ , u u které jsou v současné době, v procesu parametrizace a testování nových výpočetních metod, nezastupitelné. V rámci jednotlivých projekt◦ byly zkoumány r◦ zné vazební motivy modelových kom- u u plex◦ , které představují obvykle krystalové struktury, struktury z neoptimalizovaných u sken◦ nebo lokální minima. Referenční stabilizační energie byly počítány na ab initio u úrovni (např. CCSD (T)/CBS nebo QCISD(T)/CBS). Následně byla testovaná přesnost výpočetně méně náročných metod (např. MP2.5, DFT-D nebo SQM metod) v◦ či re- u ferenční metodě. DFT-SAPT výpočty byly často využívány za účelem zjištění povahy stabilizace komplex◦ . u První část práce se zabývá významem a základními vlastnostmi r◦ zných typ◦ nekova- u u lentních interakci (např. halogenové vazby, vodíkové vazby atd.). Druhá část popisuje výpočetní metody, které byly d◦ ležité v rámci našich studií. Poslední část této práce u má za účel poskytnout přehled o části našeho výzkumu, která souvisí s tématem této disertační práce a na niž jsem se podílel během mého doktorského studia. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to investigate strength and origin of the stabilization for various types of noncovalent interactions. As this knowledge could lead to a deeper understand- ing and rationalization of the binding phenomena. Further, to participate on the de- velopment of new noncovalent data sets, which are nowadays inevitable in the process of parametrization and validation of new computational methods. In all the studies, different binding motifs of model complexes, which represent usually crystal structures, structures from unrelaxed scans or the local minima, were investi- gated. The calculations of the reference stabilization energies were carried out at ab initio level (e.g. CCSD(T)/CBS, QCISD(T)/CBS). Further, the accuracy of more ap- proximate methods (e.g. MP2.5, DFT-D or SQM methods) toward reference method, was tested. In order to obtain the nature of the stabilization the DFT-SAPT decompo- sition was frequently utilized. In the first part of the thesis, the importance and basic characteristics of different types of noncovalent interactions (e.g. halogen bond, hydrogen bond, π· · · π interaction etc.), are discussed. The second part provides the description of computational methods which were essential for our investigation. The third part of the thesis provides an overview for part of our research during my PhD studies, relevant to the topic of the thesis. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Róbert Sedlák 28 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Róbert Sedlák 9.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Róbert Sedlák 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Róbert Sedlák 52 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Róbert Sedlák 14.69 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. 696 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 973 kB