velikost textu

Propagace komunistických idejí na stránkách československých kulturních periodik 1945 - 1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Propagace komunistických idejí na stránkách československých kulturních periodik 1945 - 1948
Název v angličtině:
The Propagation of Communistic Ideas in Czechoslovak Cultural Periodicals 1945 - 1948
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Aplt
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Pavel Suk
Id práce:
87133
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje způsob, jakým vstupovaly do prostoru veřejné sféry kulturně-politické týdeníky v Československu v letech 1945 – 1948, tedy v období mezi ukončením druhé světové války a nastolením mocenské dominance Komunistické strany Československa (KSČ). V těchto třech poválečných letech se rozhodovalo o budoucí podobě obnoveného Československého státu. Zkoumaný vzorek tvoří týdeník Tvorba a týdeník Kulturní politika, tedy periodika, která byla názorově blízká politické linii tehdejší Komunistické strany Československa. KSČ se po druhé světové válce stala v československém politickém systému nejsilnějším subjektem. Práce popisuje podobu propagace komunismu v rovině obecně-ideologické a v rovině podpory konkrétních politických kroků KSČ. Jedná se především o analýzu projevů politické angažovanosti časopisů Tvorba a Kulturní politika v souvislosti s dějinnými události, které ve zkoumaném období probíhaly na území Československa i na mezinárodní úrovni. Cílem analýzy je popsat, které ideje byly ve zkoumaných kulturních magazínech propagovány a jaké postupy byly při jejich propagaci užívány. Sledovaný dějinný úsek je v práci rozdělen na čtyři období, která jsou tvořena roky 1945, 1946, 1947 a 1948. Součástí práce je rovněž náhled na podobu tisku ve třech poválečných letech v Československu.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis, “The propagation of communistic ideas in Czechoslovak cultural periodicals 1945 – 1948”, analyzes the way in which cultural-political weekly periodicals entered the public sphere in Czechoslovakia during the years 1945 - 1948, or the period between the end of the Second World War and the installation of the monopoly of political power by the Communist Party of Czechoslovakia (Komunistická strana Československa - KSČ). Those three postwar years determined the future form of the restored Czechoslovakian state. This paper’s research is based on the weekly periodicals Tvorba and Kulturní politika. Both of these magazines were, concerning their political profile, close to the Communist Party of Czechoslovakia. The KSČ became the most powerful subject in the Czechoslovak political system during the postwar period. This diploma thesis describes the form of propagation of communism at the ideological level and as a means to support concrete political steps by the Communist Party of Czechoslovakia. This work is above all an analysis of tendentious texts in the cultural-political weekly periodicals Tvorba and Kulturní politika in relation to historical moments that came about during the observed period, in both Czechoslovak politics and the international system. The main task of this diploma thesis is to describe the ideas that were propagated within the texts and the methods of propagation that were used. The period in view is divided into four phases that occurred during the years 1945, 1946, 1947 and 1948. This thesis also includes a description of the situation in the press during three postwar years in Czechoslovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Aplt 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Aplt 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Aplt 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 3.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Suk 3.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 942 kB