velikost textu

Moravský markrabě Jan Jindřich a jeho manželka Markéta Opavská

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moravský markrabě Jan Jindřich a jeho manželka Markéta Opavská
Název v angličtině:
John Henry, margrave of Moravia, and his wife Margaret of Tropau
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Nemravová
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Oponent:
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jana Fantysová Matějková, Ph.D.
Id práce:
87113
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Jindřich Lucemburský, Markéta Opavská, 14. století, manželství, Brno
Klíčová slova v angličtině:
John Henry of Luxembourg, Margaret of Troppau, 14th century, marriage, Brno
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce pojednává o společném životě moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a jeho manželky Markéty Opavské. Jejich manželství hrálo svoji úlohu i v dynastické politice Karla IV., který dokázal využít všechny členy svého rodu. Práce vychází hlavně z pramenů, v nichž se vyskytuje moravská markraběnka, ať už to jsou zápisy z kronik, listiny či účty. Po kapitole věnované obecné terminologii, která se týká sňatku a manželství, následuje stručný popis předchozího života Jana Jindřicha s první manželkou Markétou Korutansko-Tyrolskou. Stejně tak je objasněno, z jaké rodiny pocházela Markéta Opavská. Poté se práce věnuje jejich sňatku, o kterém nemůžeme říci téměř nic určitého, a následně téměř chronologicky probírá další prameny. Snaží se prozkoumat rodinný život markrabat, kde sídlili, jak vypadal jejich dvůr nebo jaké byly osudy jejich dětí. V závěru je řešena otázka Markétiny smrti a shrnuty jsou další manželství, které Jan Jindřich uzavřel. Klíčová slova: Jan Jindřich Lucemburský, Markéta Opavská, 14. století, manželství, Brno
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with life of John Henry of Luxembourg and his second wife Margaret of Troppau. Their marriage life had important part in politics of Charles IV, who was master of marriage policy. Work is based on sources, in which Margaret of Troppau is mentioned. For example chronicles, acts and bills. First chapter is about terminology of marriage, then there is short chapter about first marriage of John Henry and Margaret, countess of Tyrol. Family of Margaret of Troppau is also mentioned. Main part of the work is about marriage of John Henry and Margaret of Troppau, but we cannot say anything definite. Bachelor work would like get to know family life of margraves, where they lived, how their court looked like or what happened to their children. There is question of Margaret´s death in the end and there are mentioned another marriages of John Henry. Key words: John Henry of Luxembourg, Margaret of Troppau, 14th century, marriage, Brno
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Nemravová 3.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Nemravová 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Nemravová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Nemravová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 425 kB