velikost textu

Duchovní život na Žebrácku ve vrcholném středověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duchovní život na Žebrácku ve vrcholném středověku
Název v angličtině:
Clerical life at Žebrák in the high Middle Ages
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Bežová
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Oponent:
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Id práce:
87084
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podbrdský děkanát, Žebrácko, farář, vizitační protokol, patronát, kostel
Klíčová slova v angličtině:
Deanery of Brdy, Žebrácko, parish priest, the protocol of visitation, patronage, the church
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním předmětem bakalářské práce je sledování církevní správy v žebráckém regionu ve 14. a na počátku 15. století. Region Žebrácko ležel v podbrdském děkanátu, jehož strukturu autorka popisuje v první části práce. Na základě analýzy pramenů se autorka snaží vytvořit soupis farářů ve farních kostelech sv. Mikuláše v Praskolesích, sv. Jiljí v Hořovicích a sv. Vavřince v Žebráku. Popisuje mobilitu, vzdělanost a další činnost jednotlivých farářů. Snaží se také vysvětlit problematiku kaple sv. Prokopa v Praskolesích, ve které byly v roce 2005 nalezeny fresky ze 14. století. Práce se také zabývá otázkou patronátních práv jednotlivých kostelů. V této souvislosti autorka popisuje střídání majitelů ve vybraných oblastech, neboť často patronátní práva drželi. Poslední část práce se věnuje vizitačnímu protokolu pražského arcijáhna Pavla z Janovic z let 1379 - 1382. Práce popisuje jeho cestu podbrdským děkanátem a zaměřuje se na vizitaci ve sledovaných lokalitách. Podle vizitací se pak autorka snaží přiblížit každodenní život na faře. Klíčová slova: podbrdský děkanát, Žebrácko, farář, vizitační protokol, patronát, kostel
Abstract v angličtině:
Abstract The main subject of the Bachelor's degree work is monitoring the Church administration in the region in 14th century and at the beginning of the 15th century. The region Žebrácko laid in the deanery of Brdy, whose structure the author describes in the first part of the work. On the basis of the analysis of the sources, the author seeks to create an inventory of parish priests in the parish churches of St. William in Praskolesy, St. Giles in Hořovice and St. Lawrence in Žebrák. The work describes the mobility, education and other activities of individual parish priests. The author also explains the issue of the chapel of St. Procopius, in Praskolesy, in which were found the frescoes in 2005 from 14th century. The work also deals with the question of the patrons rights of individual churches. In this context, the author describes the rotation of the owners in selected areas, as it often held the patrons rights. The last part of the work deals with the Visitation protocol of the Prague achdeacon Paul of Janovice from the years 1379 -1382. The work describes his journey by the deanery of Brdy and focuses on the canonical visitation of monitored sites. According to visitation, then the author trying to describes daily life in the rectory. Key words: Deanery of Brdy, Žebrácko, parish priest, the protocol of visitation, patronage, the church
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Bežová 3.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Bežová 11.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Bežová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Bežová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 289 kB