velikost textu

Srovnání právních úprav ochrany přírody v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu unijního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání právních úprav ochrany přírody v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu unijního práva
Název v angličtině:
The comparison of the legal regulations of nature conservation in the Czech Republic and in Germany in the context of the EU law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Vráželová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Id práce:
87050
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právo životního prostředí (ZIVOTNIP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo ochrany přírody Soustava Natura 2000 Spolkový zákon o ochraně přírody a krajiny Obecné zásady ochrany přírody Judikatura soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody Komparace českého a německého právního řádu
Klíčová slova v angličtině:
Nature conservation law Natura 2000 network Federal Act on the Conservation of Nature and Landscape General principles of nature conservation The case law of the Court of Justice of the European Union in the field of nature conservation Comparison of Czech and German law
Abstrakt:
ANOTACE Disertační práce se věnuje složkové oblasti práva životního prostředí, právu ochrany přírody. Úvodní část představuje vybrané významné mezinárodní úmluvy a právní předpisy Evropské unie v oblasti ochrany přírody, zejména směrnici o ptácích a směrnici o stanovištích. Další části se zabývají srovnáním ústavní úpravy ochrany životního prostředí a ochrany přírody v obou zemích včetně obecných zásad ochrany přírody v německém Spolkovém zákoně o ochraně přírody. Další kapitola je zaměřena na srovnání zákonných forem ochrany přírody, obecné ochrany, zvláštní ochrany, druhové ochrany apod. Práce obsahuje vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie proti Německu. V závěrečné části disertační práce jsou odpovědi na otázky položené v úvodu, je provedeno srovnání legislativních úprav a jsou zmíněny podstatné rozdíly v právních systémech obou zemí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The doctoral thesis is thematically focused on a particular area of the environmental law, nature conservation. The first chapter presents selected significant international conventions and EU regulations, e.g. the Birds Directive and the Habitats Directive. The other parts deal with a comparison of the constitutional framework of environmental protection and nature conservation including the introduction of the general principles of the nature conservation in Federal Act on the Conservation of Nature and Landscape. Other chapters are focused on a comparison of general and specific nature conservation. The thesis contains selected decisions of the Court of Justice of the European Union against Germany. In the conclusion, the answers to questions are given, the introduced legislation is compared and substantial differences in both legal systems are discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Vráželová, Ph.D. 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Vráželová, Ph.D. 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Vráželová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Vráželová, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB