velikost textu

Náhrada škody v přeshraničních případech se zaměřením na úrazy ve sportu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada škody v přeshraničních případech se zaměřením na úrazy ve sportu
Název v angličtině:
Damage compensation in cross-border cases focused on sport injuries
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
Oto Kunz
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
87049
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost, mezinárodní právo soukromé, sportovní úrazy, zimní sporty, náhrada škody, odpovědnost za škodu, škoda na zdraví, evropské právo, Evropská unie, rakouské právo, italské právo
Klíčová slova v angličtině:
responsibility, private international law, sport injuries, winter sports, compensation for damage, liability for damage, damage to health, european law, European Union, Austrian Law, Italian Law
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá vzájemným vztahem mezi sportem a právem, ve spojení s mezinárodním právem soukromým. Za více než jedno století prošel sport významným obdobím svého vývoje. Řada sportů již byla pozapomenuta, některé přetrvaly, a mnohé můžeme řadit mezi nové sporty s tradicí několika let či desetiletí. Právní teorie ani právní praxe doposud nepociťovaly zvláštní potřebu zaujmout k otázce sportu stanovisko. Sport je kategorií objektivně existující ve své podstatě bez ohledu na právo. Avšak pravidelně se objevují otázky spojené se sportovními úrazy a důsledky z nich plynoucími. Rostoucí potřeba právní regulace sportovních odvětví souvisí primárně s riziky, které sportovní aktivity přinášejí pro své okolí i sportovce. V popředí stojí aplikace civilního práva, která se dotýká náhrad škod způsobených na zdraví při sportovních úrazech. Jednoznačné řešení není nalezeno dodnes. Předložená disertační práce si klade za cíl provést zhodnocení současného stavu právní úpravy zimních sportů s hlavním důrazem na lyžování. Stěžejním tématem disertační práce je odpovědnost za škodu v souvislosti s lyžařskými úrazy. Dalším cílem je určitý pokus o zpracování vybraných otázek vzájemných vztahů mezi sportem a právem, zejména se zaměřením na komparaci odpovědnosti za škodu a náhradu škody obecně v rakouské a italské úpravě. S ohledem na skutečnost, že minimálně v posledních dvaceti letech již není lyžování čistě vnitrostátní záležitostí a každoročně odjíždějí tisíce českých turistů na svahy zahraničních hor, převážně Alp, jsem se zaměřila i na rovinu komparace právního stavu ve vybraných zahraničních právních systémech. Mezinárodní prvek se do těchto vztahů promítá stále více a novou dimenzi nabývá i v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii. Mezinárodní kontext by tak nebyl dostatečný, pokud by nebyla věnována patřičná pozornost i evropskému právu v oblasti řešení příslušnosti soudů k projednání jednotlivých sporů.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation deals with the relationship between sport and the law, in conjunction with private international law. For more than a century sport passed through an important period of development. Many sports have been successfully forgotten, some have survived, and many can be included as the new sports with a tradition of several years or decades. Legal theory and legal practice so far took no particular need to take the issue of sports opinion. Sport is an objectively existing category in nature regardless the law. However, questions regularly associated with sports injuries and their resulting consequences emerged. The growing need for legal regulation of sport industry is primarily related to risks that sports bring to their surroundings and also to athletes. In the foreground there is the application of civil law, which affects compensation for damage to health and sports injuries. Clear solution has not been found to this day. The main goal of this thesis is to evaluate the current state winter sports legislation with an emphasis on skiing. The main topic of the dissertation is responsibility for damages in connection with ski injuries. Another objective is a certain attempt to process selected issues of mutual relations between sport and the law with a particular focus on the comparison of liability and compensation in general in the Austrian and Italian law. Regarding the fact that skiing has not been at least in the last twenty years purely of national matter and annually thousands of Czech tourists leave on the mountain slopes abroad, mainly in the Alps, I focused on the comparison level of the law in foreign legal systems. The international element reflects itself more in these relations and takes a new dimension in the context of our membership in the European Union. The international context would not be sufficient, if there is not given any attention to European law in the field of jurisdiction to examine the particular dispute.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D. 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D. 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB