text size

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Titile (in english):
Personal data protection in labour law relationship
Type:
Dissertation
Author:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Supervisor:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Opponents:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
JUDr. Libuše Brádlerová
Thesis Id:
87046
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Theoretical Legal Science (P6801)
Study branch:
Employment Law and Social Security Law (PRACOVNI)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
23/09/2013
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
The thesis was excluded from public domain.
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Pracovní právo, ochrana osobních údajů, pracovněprávní vztahy, lidská práva
Keywords:
Labor law, personal data protection, labor law relationship, human rights
Abstract (in czech):
ABSTRAKT OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH JUDr. Jakub Morávek Předložená disertační práce se zabývá ochranou osobních údajů ve spojení s pracovněprávními vztahy. Problematika ochrany osobních údajů je zde pojednána komplexně, přičemž výklad o ní je organicky propojován s případy jejího uplatnění v rámci pracovněprávních vztahů. Práce je fakticky výstupem grantového projektu GAUK č. 121009 „Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích“, jehož byl v letech 2009 až 2012 autor řešitelem. Není náhodou, že se název zmíněného grantového projektu shoduje s názvem předložené disertační práce. Od samého počátku jeho řešení byla zamýšlena jako výstup monografie věnující se problematice ochrany osobních údajů v kontextu pracovněprávních vztahů, resp. práce věnující se tomuto tématu, která bude současně publikována. Během čtyř let intenzivního věnování se ochraně osobních údajů zejména v rámci pracovněprávních vztahů, z nichž v prvních třech letech autor řešil shora vzpomenutý projekt, vznikly na tři desítky článků v odborných periodicích a příspěvků ve sbornících, monografie a rigorózní práce zaměřené na ochranu osobních údajů při vzniku pracovního poměru, monografie věnující se ochraně osobních údajů při předávání do jiných zemí (zde byl spoluautorem druhé části Mgr. et Bc. David Burian, ředitel registračního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů) a konečně komentář k zákonu o ochraně osobních údajů (jeho hmotněprávním ustanovením). V rámci těchto publikačních počinů, stejně tak jako v rámci přednáškové činnosti na odborných diskusních fórech a konferencích, na nichž měl autor možnost aktivně vystoupit, byla věnována pozornost jak aktuálním otázkám z aplikační praxe, tak vyjádření ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích v rámci objektivního práva, úvahám de lege ferenda, ale i, zejména v kontextu ústavního pořádku a prizmatu právní sociologie a filozofie, otázkám s touto problematikou přímo souvisejícím, jako jsou její morální aspekty atp. Vztahem práva a morálky a ideálním modelem objektivního práva v kontextu této souvztažnosti (nikoli tedy z hlediska ochrany osobních údajů či pracovněprávních vztahů) se pak autor zabýval i samostatně v práci Morálka práva – vztah práva a morálky. I když platná právní úprava doznala od započetí řešení grantového projektu GAUK č. 121009 „Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích“, tedy zkoumání materie ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích jistých změn, v konečném důsledku se nejednalo o změny nijak zásadní. V kontextu této skutečnosti a dále s ohledem na to, že na straně autora sice došlo k posunu v určitých názorech, nejde však o změny v základním směřování či principiálních otázkách, představuje předložená disertační práce jisté shrnutí závěrů a úvah, které byly prezentovány primárně v rámci shora zmíněných publikačních počinech – některé části jsou přímo převzaty. Některé otázky však zde jsou více rozpracovány, některé dopracovány a v některých aspektech došlo k dílčí korekci závěrů. Práce sama je rozdělena do pěti částí. V prvé části je věnována pozornost problematice, která prostupuje a spojuje jak ochranu osobních údajů a pracovněprávních vztahy, tak objektivní právo vůbec. Jde o otázky týkající se významu účelu v právu, dále jde o samotný pojem práva a zejména pak problematiku lidských práv a vztah práva a morálky. V kontextu uvedeného v části první je pak třeba nahlížet i na celý následně předložený výklad v částech II. až V. V druhé části je věnována pozornost, zejména pro dokreslení účelu a smyslu významu ochrany osobních údajů, historickému vývoji problematiky a v souvislosti s tím pak některým základním mezinárodním aktům. Na část druhou navazuje část třetí, jež je zaměřena na evropský kontext ochrany osobních údajů, zejména tedy na právo EU (primárně je přiblížena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a vedle ní je připojeno pojednání o novém právním rámci pro ochranu osobních údajů v podobě návrhu obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Přímo ochraně osobních údajů v pracovněprávních vztazích v kontextu současné platné právní úpravy se věnuje část čtvrtá. Zde jsou uvedeny i některé úvahy de lege ferenda. Na tuto část rovněž navazuje (je její součástí) přehled judikatury zejména Nejvyššího správního soudu, Městského soudu v Praze, Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu, která se dotýká problematiky ochrany osobních údajů. Výklad v rámci části IV. je veden prostřednictvím komentování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Součástí komentářů k jednotlivým ustanovením jsou pak praktické příklady z aplikační praxe, jež jsou primárně zaměřeny na situace typické pro pracovněprávní vztahy. Část V. obsahuje řešení některých konkrétních aplikačních problémů z oblasti ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Pozornost je zde zaměřena primárně na možný obsah osobního spisu zaměstnance. Taktéž je zde poukázáno i na jistou vnitřní rozpornost současné právní úpravy. Spolu s tím je řešena i problematika sledování zaměstnanců. Závěr je primárně zaměřen na způsob vedení odborného diskurzu (dotýkajícího se složitých právních případů a témat) jak o problematice ochrany osobních údajů, tak obecně. Je zde poukazováno na nejčastější příčiny vedoucí dle autora k neúspěchu v rámci odborné debaty. Autor rovněž předkládá úvahu, jak se efektivně nemožnosti dospět k odborné debatě a efektivním závěrům v ní vyhnout. Cílem disertační práce je předložit klíč ke komplexnímu pochopení a uchopení ochrany osobních údajů spolu s poukázáním na provázanost této problematiky a úpravu pracovněprávních vztahů a její promítnutí do roviny aplikační praxe. Vedle toho je však jejím účelem také poukázat jak na obecně přijímaný výklad příslušných právních předpisů, aplikační praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů a alternativní možnosti při interpretaci a aplikaci předmětné právní úpravy, s čímž pak souvisí i otevření diskuse o některých problematických aspektech, na níž by měly navazovat úvahy de lege ferenda. Klíčová slova: pracovní právo, ochrana osobních údajů, lidská práva
Abstract:
ABSTRAKT PERSONAL DATA PROTECTION IN LABOUR LAW RELATIONSHIP JUDr. Jakub Morávek The thesis is concerned with personnel data protection in connection with labour-law relationships. Personnel data protection issue is approached completely here and explanation of it is organically interconnected with cases of its use in labour-law relationships. Factually the thesis is output of grant-aided project GAUK No. 121009 “Personnel data protection in labour-law relationships” researcher of which the author was in the years 2009 - 2012. By no chance the name of above mentioned grant-aided project is identical with the name of the thesis. From the very beginning of the research of the project a monograph dealing with personnel data protection in the context of labour-law relationships, or more precisely thesis dealing with this topic that would be published, was planned as its output. Within four years of intense engagement in personnel data protection in labour-law relationships, in three of which the author worked on above mentioned project, almost thirty articles and papers in professional periodicals and collections,monograph anda rigorous thesis focused on personnel data protection in the process of employment relationship commencement, monograph focused on personnel data protection in the process of personnel data transfer to other countries (co-author of second part of this monograph was Mr. Mgr. et Bc. David Burian, director of Section of Registration of Data Protection Authority) and finally commentary on Personnel Data Protection Act (its material-law provisions) originated. In all of these publication acts as well as in his lecture activity in professional discussion forums and conferences, the author paid attention to actual questions arising from practice of application as well as personnel data protection in labour-law relationships in objective law, de lege ferenda considerations, and namely, in the context of constitution law and legal sociology and philosophy, also questions directly concerning this issue as for example its moral aspects etc. With the relationship of law and morality as well as ideal model of objective law in the context of this relationship (not from the view of personnel data protection or labour-law relationships) the author dealt separately in the thesis Moral of law - the relation of law and morality. Even though from the beginning of grant-aided project GAUK No. 121009 “Personnel data protection in labour-law relationships”research, i.e. research of the issue of personnel data protection in labour-law relationships, the valid legal regulation was changed in a certain manner, these changes were not that significant. In the context of this and with regard to the fact that the author slightly changed his opinions, but not as far as the basic aiming or principal questions are concerned, the given thesis presents certain summary of conclusions and considerations that were presented primarily in above mentioned publication acts - some parts of it are explicitly copied. However some questions are elaborated more in detail, some questions are even finished and in some aspects the conclusions were partially corrected. The thesis is divided into five parts. In the first part the author pays attention to the issue that spreads through and connects personnel data protection and labour-law relationships as well as objective law in its general. These are questions concerning the significance of objective in law, term of law itself and namely questions of human rights and the relationship of law and morality. In the context of what is written in the first part other parts II. - V. must be perceived. For the purpose of clarifying of objective, sense and significance of personnel data protection, in the second part the author deals with historical development of this issue and in connection with this also with some basic international acts. The second part is followed by the third part which is focused on personnel data protection in the European context, namely with EU law (primarily the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and at the same time the author deals with the new legal frame of personnel data protection given in the draft of Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. The fourth part is devoted straight to the personnel data protection in labour-law relationships in the context of actual valid legal regulation. Some considerations de lege ferenda are given in this part. The integral part of it is summary of judicature, namely those of Supreme Administrative Court, Municipal Court in Prague, European Court of Human Rights and Constitutional Court of the Czech Republic, that is connected with the personnel data protection issue. The fourth part is written in the form of commentary to the provisions of Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data and on Amendment to Some Acts, as amended. The commentary includes practical examples resulting from practice of application that are primarily focused on situations typical for labour-law relationships. The fifth part contains solutions of some concrete application problems arising from the area of personnel data protection in labour-law relationships. The attention is paid to possible contain of employee ´s personnel file. The author also points out a certain inner contradiction of actual legal regulation. Together with it the issue of monitoring of employees is solved. The conclusion is primarily focused on the way of professional discussion (concerned with difficult legal cases and topics) about the issue of personnel data protection as well as general issues. The author points out the most frequent reasons causing failure in a professional discussion. He also presents his consideration how to lead effectively professional discussionso that the discussion participants came to effective conclusions. The aim of the thesis is to give key how to understand the personnel data protection complexlyand to point out its interconnection with labour-law relationships and its projection into practice of application. Next to it the purpose of the thesis is also to show generally accepted interpretation of respective legal regulation, practice of application of Data Protection Authority and to highlight alternative possibilities of interpretation and application of legal regulation, which is connected with opening of discussion about some problematic aspects and consequential de lege ferenda considerations. Keywords: labour law, personal data protection, human rights
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 2.69 MB
Download Attachment to the thesis JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 242 kB
Download Abstract in czech JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 73 kB
Download Abstract in english JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 81 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 83 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 320 kB
Download Opponent's review JUDr. Libuše Brádlerová 164 kB
Download Defence's report 127 kB