velikost textu

Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé republice (1918 - 1938) a v České republice od roku 1993

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé republice (1918 - 1938) a v České republice od roku 1993
Název v angličtině:
The Concept of Sovereignty of the People and the Political Party System in the First Czechoslovak Republic (1918-1938) and in the Czech Republic since 1993
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Tomáš Havel
Školitel:
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc.
Id práce:
87036
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Teorie, filozofie a sociologie práva (TEOR-FIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
suverenita lidu; politické strany; systémy politických stran; zdroj moci; legitimita moci
Klíčová slova v angličtině:
sovereignty of the people; political parties; political party systems; source of power; legitimacy of power
Abstrakt:
Anotace Idea suverenity lidu nabízí koncept hledání legitimity moci, resp. jednu z konstrukcí založení vztahu vládnoucích a ovládaných. Zda je to vztah akceptovaný, akceptovatelný, funkční, žádoucí, či nežádoucí je otázkou hledání samotné pojmové definice suverenity lidu. Cílem disertační práce s názvem Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé republice (1918 - 1938) a v České republice od roku 1993 je definování pojmů lid a suverenita v kontextu dějin politického a právního myšlení od antiky po současnost, včetně propojení s úvahami nad rolí politických stran ve vztahu k suverenitě lidu. Dalším cílem je zkoumání a popis fungování stranických systémů v meziválečném Československu a v České republice po roce 1993, opět ve vazbě na fiktivní koncept společenské smlouvy a suverenitu lidu. Základním východiskem jsou otázky, kdo vlastně představuje lid v liberálních demokraciích založených na suverenitě lidu, jak lid svou moc vykonává, a zároveň, jako úlohu mají v celém procesu politické strany.
Abstract v angličtině:
Abstract The idea of sovereignty of the people offers a concept which allows searching for legitimacy of power. The legitimacy of power is one of the key structures establishing a relation between those who govern and those who are governed. Whether this relation is accepted, acceptable, functional, desirable or undesirable is a matter of finding the very definition of sovereignty of the people as such. The aim of this doctoral thesis, titled The Concept of Sovereignty of the People and the Political Party System in the First Czechoslovak Republic (1918 - 1938) and in the Czech Republic since 1993, is, firstly, to define the concepts of the people, on one hand, and sovereignty, on the other hand, in the historical, political and legal context from the ancient times up to now while reflecting the role of political parties in relation to the sovereignty of the people. Secondly, this thesis aims at exploring and describing the functioning of the party systems in the interwar Czechoslovakia and in the Czech Republic after 1993. Thirdly, this thesis seeks to answer the following questions: who represents the people in liberal democracies which are based on sovereignty of the people; how do the people exercise their power; and what is the role of the political parties in this process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Havel 986 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Havel 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Havel 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB