velikost textu

Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení
Název v angličtině:
The tax audit from the perspective of the fundamental tax administration principles
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Taťána Špírková, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponenti:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Id práce:
87033
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daňová kontrola, základní zásady správy daní, daňový řád
Klíčová slova v angličtině:
tax audit, the fundamental tax administration principles, the Tax Code
Abstrakt:
Anotace Daňová kontrola je definována jako jeden z postupů správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl daňové kontroly pak koresponduje se základním cílem správy daní, kterým je správné zjištění a stanovení daně. Tato disertační práce se na problematiku daňové kontroly dívá optikou základních zásad správy daní. Předkládaná práce je členěna do devíti kapitol, které jsou většinou dále děleny na podkapitoly. První kapitola se ve stručné podobě zabývá vymezením pojmu daňová kontrola. Ve druhé kapitole je věnována pozornost ústavním principům ovládajícím daňovou kontrolu, a to se zaměřením na vybraná ustanovení Ústavy i Listiny základních práv a svobod. Další kapitola pak navazuje problematikou zásad dobré správy. Čtvrtá kapitola se věnuje základním zásadám správy daní, tak jak jsou v daňovém řádu vyjádřeny v §5 - §9. V této části jsou tyto zásady blíže specifikovány jako určitý základ pro další část práce. Kapitoly pět až osm se zabývají daňovou kontrolou, která je rozdělena na zahájení daňové kontroly, práva a povinnosti v průběhu daňové kontroly, průběh daňové kontroly a poslední z nich pojednává o zakončení daňové kontroly. Poslední kapitola práce se zaměřuje na popis a komparaci platné právní úpravy daňové kontroly a základních zásad správy daní ve Slovenské republice. Pohled na daňovou kontrolu by měl být vždy ovlivněn zásadami správy daní. Jen ty totiž zajistí správnou interpretaci a aplikaci ustanovení daňového řádu. Cílem disertační práce je prokázat skutečnost, že základní zásady správy daní nemají charakter pouhých deklaratorních požadavků, ale představují základní východiska pro výklad i aplikaci jednotlivých ustanovení daňového řádu upravujících daňovou kontrolu. Klíčová slova: daňová kontrola, základní zásady správy daní, daňový řád
Abstract v angličtině:
Abstract The tax audit can be defined as one of the practices of the tax authorities modified by Act No. 280/2009 Coll., the Tax Code. The aim of the tax audit corresponds with the basic aim of the tax administration, which is primarily to establish correctly a tax assessment. This dissertation is focused on the tax audit from the perspective of the fundamental tax administration principles. The presented dissertation is divided into nine chapters, most of which are further subdivided. The first chapter is focused on the determination of the tax audit. In the second chapter, the attention is paid to the constitutional principles controlling the tax audit, mainly to selected regulations of the Constitution and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The following third chapter is focused on the isuue of good governance principles. The fourth chapter deals with the fundamental principles of tax administration, as expressed in the Tax Code in §5 - §9. These principles are specified as a basis for the next part of the work. Chapters five to eight are dedicated to the tax audit, which is divided into the beginning of the tax audit, the tax rights and responsibilities during the tax audit, the progress of the tax audit and the final chapter is focused on completion of the tax audit. The last chapter is focused on the description of the valid legislation of the tax audit and the basic principles of tax administration in the Slovak Republic. The view on the tax audit should always be influenced by the fundamental principles of tax administration. As they ensure correct interpretation and application of the Tax Code. The aim of the dissertation is to demonstrate that the basic principles of tax administration are not only requirements of the declarative nature, but represent the basic principles for the interpretation and application of the legislation. Key words: tax audit, the fundamental tax administration principles, the Tax Code
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Taťána Špírková, Ph.D. 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Taťána Špírková, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Taťána Špírková, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB