text size

Snížení transportních ztrát těkavé formy kadmia při jejím elektrochemickém generování a následném in-situ záchytu v ETAAS

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Snížení transportních ztrát těkavé formy kadmia při jejím elektrochemickém generování a následném in-situ záchytu v ETAAS
Titile (in english):
Reduction of transport loses of volatile form of cadmium for determination by EcHG - in situ trapping - ETAAS
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Eliška Nováková
Supervisor:
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Opponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Thesis Id:
86986
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (B1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (BKATA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
07/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kadmium, in-situ záchyt, atomová absorpční spektrometrie, elektrotermická atomizace, elektrochemické generování těkavých sloučenin, transportní ztráty
Keywords:
cadmium, in-situ trapping, atomic absorption spectrometry, electrothermal atomization, electrochemical generation of volatile compounds, transport losses
Abstract (in czech):
Tato bakalářská práce sleduje možnosti zvýšení citlivosti a opakovatelnosti stanovení kadmia kombinovanou technikou EcHG – in-situ záchyt – ETAAS. Hlavní komplikací této kombinované techniky je kondenzace vodní páry uvolňující se ze separátoru fází do transportní trasy. Tato kondenzovaná pára se může podílet na ztrátách těkavé formy kadmia. Možnou cestou k řešení nebo alespoň omezení výše uvedeného problému je vyhřívání transportní cesty. Dále bylo zjištěno, že zmenšení poměru povrch/objem transportní cesty nevede k omezení ztrát těkavé formy kadmia.
Abstract:
This thesis deals with possible ways of improving sensitivity and repeatability of determination of cadmium by EcHG – ETAAS. The main complication of this coupled method is condensation of water vapors in the transport capillary, which takes part in the losses of the volatile form of cadmium. Possible solution or at least restriction of the above mentioned problem is heating of the transport route. Experiments also show that reducing the ratio area/volume of transport capillary doesn’t lead to reduction of loses of the volatile form of cadmium.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eliška Nováková 568 kB
Download Abstract in czech Mgr. Eliška Nováková 25 kB
Download Abstract in english Mgr. Eliška Nováková 25 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 84 kB
Download Opponent's review RNDr. Václav Červený, Ph.D. 264 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB