velikost textu

Snížení transportních ztrát těkavé formy kadmia při jejím elektrochemickém generování a následném in-situ záchytu v ETAAS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Snížení transportních ztrát těkavé formy kadmia při jejím elektrochemickém generování a následném in-situ záchytu v ETAAS
Název v angličtině:
Reduction of transport loses of volatile form of cadmium for determination by EcHG - in situ trapping - ETAAS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Eliška Nováková
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Oponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Id práce:
86986
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kadmium, in-situ záchyt, atomová absorpční spektrometrie, elektrotermická atomizace, elektrochemické generování těkavých sloučenin, transportní ztráty
Klíčová slova v angličtině:
cadmium, in-situ trapping, atomic absorption spectrometry, electrothermal atomization, electrochemical generation of volatile compounds, transport losses
Abstrakt:
Tato bakalářská práce sleduje možnosti zvýšení citlivosti a opakovatelnosti stanovení kadmia kombinovanou technikou EcHG – in-situ záchyt – ETAAS. Hlavní komplikací této kombinované techniky je kondenzace vodní páry uvolňující se ze separátoru fází do transportní trasy. Tato kondenzovaná pára se může podílet na ztrátách těkavé formy kadmia. Možnou cestou k řešení nebo alespoň omezení výše uvedeného problému je vyhřívání transportní cesty. Dále bylo zjištěno, že zmenšení poměru povrch/objem transportní cesty nevede k omezení ztrát těkavé formy kadmia.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with possible ways of improving sensitivity and repeatability of determination of cadmium by EcHG – ETAAS. The main complication of this coupled method is condensation of water vapors in the transport capillary, which takes part in the losses of the volatile form of cadmium. Possible solution or at least restriction of the above mentioned problem is heating of the transport route. Experiments also show that reducing the ratio area/volume of transport capillary doesn’t lead to reduction of loses of the volatile form of cadmium.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Nováková 568 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Nováková 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Nováková 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Červený, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB