velikost textu

Vzestup a pád ruské oligarchie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzestup a pád ruské oligarchie
Název v angličtině:
The Rise and Fall of the Russian Oligarchy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Hájek
Vedoucí:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Id práce:
86791
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sovětský svaz, Michajl Gorbačov, Rusko, Boris Jelcin, privatizace, tržní hospodářství, reformy, oligarchie, oligarchové, Vladimir Putin
Klíčová slova v angličtině:
Soviet Union, Michail Gorbachev, Russia, Boris Yeltsin, privatization, market economy, reforms, oligarchy, oligarchs, Vladimir Putin
Abstrakt:
Abstrakt – Vzestup a pád ruská oligarchie Jan Hájek Bakalářská práce „Vzestup a pád ruské oligarchie“ se zabývá vztahem mezi velkým ruským byznysem a státním aparátem mezi lety 1987 až 2008. Od počátků podnikání během Gorbačovových reforem se začaly formovat vlivné podnikatelské struktury, které byly v průběhu devadesátých let schopny ovládnout významné části ruského hospodářství. K tomu částečně přispěl neobvykle vysoký stupeň koncentrace vlastnických struktur stupňující se jak za vlády Michajla Gorbačova, tak Borise Jelcina. Důležitými faktory také byly nerostné suroviny jako snadný zdroj příjmů a slabost státu při vytváření a prosazování právního prostředí. Díky tomu mohli někteří podnikaví jedinci získat tak velký majetek, že s ním dokázali ovlivňovat určitá politická rozhodnutí. Jejich vliv dosáhl vrcholu během kampaně za Jelcinovo znovuzvolení, kdy dokonce někteří získali vládní posty a situace se nejvíce blížila oligarchii. Během krátkého času ale došlo k jejich oslabení, jak vzájemnými střety, tak finanční krizí roku 1998 a nástupem Vladimira Putina na přelomu roku 1999 a 2000. Politický vliv oligarchů tak byl významně omezen. Postupem času se vynořila nová mocná elita vycházející z byrokratického aparátu. Ta využívá své moci k další koncentraci podniků pod svou kontrolu a určuje podobu podnikatelského prostředí. Tato práce analyzuje vývoj oligarchů a snaží se prozkoumat jejich vliv na ruskou společnost a hospodářství.
Abstract v angličtině:
The Abstract – The Rise and Fall of the Russian Oligarchy Jan Hajek The thesis “The Rise and Fall of the Russian Oligarchy” deals with the relationship between big business and the Russian state apparatus between 1987 and 2008. Since the beginning of the entrepreneurship in Russia during Gorbachev's reforms influential business structures started to develop. These structures then were able to dominate in the nineties a significant part of the Russian economy. That was partially caused by an unusually high degree of concentration of ownership structures growing under Michail Gorbachev’s and Boris Yeltsin’s governments. Important factors were as well natural resources as an easy source of income and the weakness of the state in creating and promoting a legal environment. Because of that some enterprising individuals were able to gain large fortunes that could be used to influence some policy decisions. Their influence peaked during the campaign for Yeltsin's re- election, when they even received some governmental posts. In that time the situation was closest to the oligarchy. Nevertheless within a short time their influence was reduced by mutual conflicts, the financial crises of 1998 and with Vladimir Putin becoming acting president at the end of 1999. Therefore the political influence of oligarchs was significantly reduced. Over time, a new elite based on the powerful bureaucracy emerged. It is using its power for further concentration of the enterprises under their control and for determining the form of a business environment. This paper analyses the evolution of oligarchs of nineties and tries to explore their influence on Russian society and economy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Hájek 402 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Hájek 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Hájek 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Šír, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB