velikost textu

Postava Josefa Švejka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postava Josefa Švejka
Název v angličtině:
Figure of Josef Švejk
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Veronika Laufková
Vedoucí:
PhDr. Josef Peterka, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
86778
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá hlavní postavou nedokončeného čtyřdílného románu Jaroslava Haška, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Protagonista tohoto díla - Josef Švejk - patří mezi nejdiskutovanější problémy české literatury. Emoce vzbuzoval již od dvacátých let minulého století. Kapitola „Klasifikace interpretací“ mapuje proměny názorů v českých literárních dějinách. Obsahuje jednak názory chronologicky uspořádané, jednak výklady díla, jež spojuje jedno společné téma (Švejk jako sanchopanzovský typ; Švejk jako pohádková bytost; Švejk jako vypravěč a humorista, Švejk jako postava-hypotéza, atd.) Nejvíce prostoru je věnováno samotné charakteristice ambivalentního hrdiny – fyzický popis (zajímavé je, že Josef Švejk není nikde detailně popsán; vycházíme především z ilustrací Josefa Lady), vnitřní charakteristika (přímá a nepřímá charakterizace, pozoruhodná je rozdílnost ve vnímání Švejka autorem a ostatními postavami románu) a jazyk (řeč charakterizuje Josefa Švejka do velké míry; novinkou, kterou odhalil Fr. Daneš, byla přímá řeč „na třetí“). Přihlíženo je rovněž k textové genezi Josefa Švejka (porovnání Osudů se staršími povídkami a fejetony Jaroslava Haška, zaměřeno i na nepříliš povedené pokračování nedokončených Osudů perem Karla Vaňka). Nezůstaly opomenuty ani divadelní a filmové adaptace, včetně knižních verzí inspirovaných Josefem Švejkem (Jan Veselý, Vladimír Vokolek). Práce se zaměřila především na posuny ve vykreslení a následném vnímání hlavní postavy. Věta, která bývá připisována Švejkovi: „Nestřílejte, vždyť jsou tady lidi!“, se v Osudech nevyskytuje – proslulost jí přinesla divadelní a následně i filmová inscenace. Kapitola s názvem „Paralela mezi Jaroslavem Haškem a Josefem Švejkem“ mapuje Haškovu míru inspirace vlastními životními zkušenostmi (obchodování se psy, pobyt v Ústavu pro choromyslné, vojenské zkušenosti). V souvislosti s globalizací a členstvím České republiky v Evropské unii ...
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with the main character of an unfinished four-part novel by Jaroslav Hašek, The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk During the World War. The protagonist of this work, Josef Švejk, is one of the most discussed issues in Czech literature. His character has stirred emotions since as early as the 1920’s. The chapter “Classification of Interpretations” maps changes in Czech expert literary opinion regarding Josef Švejk (Švejk as a Sancho-Panza type, Švejk as a fairytale personality, Švejk as a storyteller and humorist, etc.). The longest part of the thesis is dedicated to the characteristics of the ambivalent hero: a physical characterization (it is interesting that Josef Švejk was never described in detail in the book; we mostly draw on illustrations by Josef Lada), a psychological characterization (readers have some misgivings about Josef Švejk; they don’t know whether the figure is an idiot or a clever fellow) and a language (linguistic communication, diction and anecdotes describe Josef Švejk in large measure). This text also includes information about the genesis of protagonist Josef Švejk: The Good Soldier Švejk and Other Strange Stories - Josef Švejk before the World War; The Good Soldier Švejk in Captivity – Josef Švejk written during the War; The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk During the World War; and a sequel by Karel Vaněk which is a bit more vulgar. This bachelor's assignment also includes information about film and theatre versions of The Good Soldier Švejk, as well as books which were inspired by Josef Švejk (Jan Veselý, Vladimír Vokolek). Last but not least, there is also a description of the author Jaroslav Hašek and his hero Josef Švejk (they have some things in common, for example: trafficking in dogs, a sojourn at an institution for the mentally ill, and military experience) ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Veronika Laufková 3.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Veronika Laufková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Veronika Laufková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Peterka, CSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 595 kB