velikost textu

Revival of the Cornish Language: Its Reasons, Challenges and its Relation towards the Cornish Identity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Revival of the Cornish Language: Its Reasons, Challenges and its Relation towards the Cornish Identity
Název v češtině:
Znovuzrození kornského jazyka: Jeho důvod, výzvy a vztah ke kornské identitě
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dagmar Zadražilová
Vedoucí:
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Id práce:
86508
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá fenoménem znovuzrození kornského jazyka z politické perspektivy. Analyzuje roli kornštiny v procesu nového vymezování kornské identity jak v rámci Anglie, tak v rámci celého Spojeného království. Renesance kornského kulturního povědomí (s důrazem na kornštinu jakožto na možný nástroj uplatňování politických požadavků) zahrnuje historický vývoj Cornwallu, proces devoluce stejně jako současný politický vývoj v Cornwallu, Anglii i Spojeném království. Cílem práce je pokusit se najít odpověď na otázku, zda se obnovený kornský jazyk může stát hlavním aspektem v rámci snah Cornwallu o větší politickou autonomii. V teoretické části jsou fakta konfrontována s teoriemi M. Hechtera, B. Andersona a M. Hrocha.
Abstract v angličtině:
This thesis concentrates on the revival of the Cornish language from political point of view. It analyses the role of the language in re-thinking Cornish identity both within England and the United Kingdom. The phenomenon of Cornish cultural renaissance (with the focus on the language as a possible vehicle of political demands) covers the historical development, process of devolution as well as current political evolvement in Cornwall, England and the UK. The aim of this thesis is to find the answer to question whether the revived Cornish language could serve as a main aspect within Cornwall´s endeavour to greater self-governance. Regarding the theoretical framework, theories of M. Hechter, B. Anderson and M. Hroch were discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dagmar Zadražilová 879 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dagmar Zadražilová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dagmar Zadražilová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. 173 kB