velikost textu

Klimatické změny ve výuce zeměpisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klimatické změny ve výuce zeměpisu
Název v angličtině:
Climate change in the teaching of geography
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Štros
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Hátle
Id práce:
86505
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice klimatických změn a jejich postavení ve výuce zeměpisu na gymnáziích a na vyšším stupni základních škol. Úvodní část popisuje aktuální stav poznání tohoto globální problému s ohledem na potřeby učitelů zeměpisu a zahrnuje odkazy na zdroje, z nichž mohou učitelé čerpat odborné informace. Klíčovou částí práce je převážně kvalitativní formou prováděný výzkum na středních a v menší míře i základních školách zahrnující dotazování žáků, rozhovory s učiteli i analýzu vzdělávacích dokumentů a učebnic zeměpisu. Závěrečnou část práce pak tvoří návrhy na aplikaci problematiky změn klimatu do geografického vzdělávání včetně konkrétních výukových metod, navržených na základě výsledků výzkumu i jejich praktického vyzkoušení během hodin zeměpisu. Celá práce by měla analyzovat současný stav a také sloužit vyučujícím geografie při jejich snaze o integraci problematiky klimatických změn do výuky.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the problem of climate change and its role in geography lessons at grammar schools and higher elementary schools. The introductory part describes the current state of knowledge of this global problem with regard to the needs of geography teachers. It also lists sources which the teachers can use to obtain professional information on these issues. Key part of this thesis is largely a qualitative research conducted at grammar schools and to a lesser extent, at primary schools. The research included interviews with students and teachers and analyzing educational geography documents and textbooks. Final part of the thesis then consists of proposals of climate change integration in geography education, as well as specific teaching methods designed on the basis of research results and their practical test during geography lessons. The whole thesis should analyze the current situation and also serve geography teachers in their efforts to integrate climate change issues into their lessons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Štros 766 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Štros 146 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Štros 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Štros 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Hátle 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Martin Štros 77 kB