velikost textu

Vliv indukce magnetického pole síťového kmitočtu na adherenci leukocytů nemocných s karcinomy hlavy a krku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv indukce magnetického pole síťového kmitočtu na adherenci leukocytů nemocných s karcinomy hlavy a krku
Název v angličtině:
The influence of magnetic field of power frequency on the adherence of leukocytes in patients with head and neck cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Aleš Čoček, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
prof. doc. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.
Id práce:
86386
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
Program studia:
Klinická onkologie a radioterapie (P5142)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Z dosavadní práce víme, že magnetické pole síťové frekvence (50 kHz) o nízkých indukcích (0,01 mT – 10 mT) zvyšuje in vitro schopnost adherence T lymfocytů pacientů s dlaždicobuněčnými karcinomy hrtanu a hltanu i T lymfocytů dobrovolných dárců krve (kontrolní skupina) k povrchu. Cílem této práce bylo zjistit, zda je mezi vlivem nízkých indukcí rozdíl a potvrdit či vyvrátit tak literární předpoklad, že nižší indukce mají výraznější vliv na biologické systémy. Nejprve byly prováděny srovnávací testy inhibice adherence T lymfocytů bez přítomnosti magnetického pole a v přítomnosti pole s jednotlivou nastavenou indukcí (10mT (n=30), 1 mT ( n=30), 0.5 mT ( n=76), 0.1 mT (n=60), 0.05mT (n=69)). Celkem byla vyšetřena krev 265 pacientů. Kontrolní skupinou byly T lymfocyty dobrovolných dárců krve (n=316). V další etapě byly provedeny testy inhibice adherence T lymfocytů bez přítomnosti pole a v přítomnosti pole srovnávaných indukcí současně tak, aby byly porovnávány schopnosti adherence T lymfocytů téhož pacienta (srovnávána schopnost adherence bez přítomnosti pole a v přítomnosti pole 0.1 mT, 0.05 mT, a 0.01 mT (n=20)). Jako kontrolní skupina byla použita skupina pacientů s percepční nedoslýchavostí (n=30). Výsledky potvrdily publikované experimentální práce a prokázaly, že magnetické pole síťového kmitočtu o nízké indukci (0.01-10 mT) zlepšuje schopnost adherence T lymfocytů in vitro k povrchu u nemocných s karcinomy hrtanu a hltanu i u kontrolní skupiny. Statisticky významného rozdílu (p < 0.05) bylo dosaženo mezi indukcemi 1 a 10 mT proti indukcím 0.5 mT, resp. 0.1 a 0.05 mT u souboru nemocných v první etapě v přítomnosti nespecifického antigenu (resp. 10 mT proti indukcím 0.5 mT, resp. 0.1 a 0.05 mT v přítomnosti orgánově specifického antigenu). Při testování souboru v druhé etapě se prokázal statisticky významný rozdíl na stejné hladině významnosti ve smyslu zlepšení schopnosti adherence T lymfocytů in vitro i mezi nízkými indukcemi 0.1 mT a indukcemi 0.05 a 0.01 mT. U kontrolní skupiny byl statisticky významný rozdíl dokonce i mezi indukcemi 0.05 a 0.01 mT. Práce tedy potvrdila literární předpoklad, že nižší indukce mají biologicky významnější odezvu.
Abstract v angličtině:
Summary We know from research conducted to date that magnetic field of low-induction power frequency (50 Hz) increases the in vitro adherence capacity of T lymphocytes in patients with squamous cell larynx/pharynx cancer as well as that of T lymphocytes of voluntary blood donors (control group), towards the surface. The objective of this thesis was to find out if there is a difference between the impacts of low induction values, and to confirm or disconfirm the literary assumption that lower induction values have more pronounced influence on biological systems. At first, we carried out comparative tests of T lymphocyte adherence inhibition in the absence of magnetic field and in the presence of a field with a single set induction value (10mT (n=30), 1 mT ( n=30), 0.5 mT ( n=76), 0.1 mT (n=60), 0.05mT (n=69)). Blood samples from 265 patients were investigated in this way. The control group consisted of T lymphocytes of voluntary blood donors (n=316). As the next stage, T lymphocyte inhibition adherence tests were simultaneously carried out without the presence of magnetic field and with the presence of a field of comparable inductions so as to compare the T lymphocyte ability of one and the same patient (i.e. comparing the adherence capacity without field with that in the presence of a field of 0.1 mT, 0.05 mT, and 0.01 mT (n=20). The control group consisted of patients with sensorineural hearing loss (n=30). The results confirmed the validity of published experimental papers and proved that the magnetic field of a low induction value (0.01-10 mT) improves the in vitro capacity to surface-adhere to T lymphocytes in larynx/pharynx cancer patients as well as in the control group. A statistically significant difference (p < 0.05) was achieved with induction levels of 1 and 10 mT as against 0.5 mT, and 0.1 and 0.05 mT in a set of patients in the first stage in the presence of a nonspecific antigen, or 10 mT as against 0.5 mT, and 0.1 and 0.05 mT respectively, in the presence of an organ-specific antigen. Testing of a set in the second phase proved a statistically significant difference at the same significance level in the sense of improving the in vitro capacity of adherence of T lymphocytes even between low induction level 0.1 mT and the induction levels of 0.05 and 0.01 mT. In the case of the control group, a statistically significant margin occurred even between the induction values of 0.05 and 0.01 mT. Therefore our paper has corroborated the literary assumption of lower induction values inviting a biologically more significant response.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Aleš Čoček, Ph.D. 5.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Aleš Čoček, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Aleš Čoček, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Aleš Čoček, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. doc. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 86 kB