velikost textu

Kultura, gender a moc

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultura, gender a moc
Název v angličtině:
Culture, gender and power
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Ferrarová, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Matějů
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Id práce:
86344
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem disertační práce je teoretická analýza feministických teorií v kontextu vývojových proměn společnosti a kultury. Zvláštní pozornost je věnována postižení kulturologických souvislostí mezi genderem, kulturou a mocí. Cílem této reflexe je popsat konkrétní řešení, která jednotlivé feministické teorie a směry nabízejí z hlediska zlepšení postavení žen ve společnosti. Klíčem pochopení postavení žen ve společnosti jsou genderové vzorce chování a genderové stereotypy, která přijala a dále reprodukovala majoritní kultura. Proto je věnována pozornost možnosti jejich změny a rozboru příčin vyloučení žen z veřejného života. Významnou součástí této práce je teoretická a empirická analýza příčin vyloučení žen z veřejného života a hledání odpovědi na otázku, proč ženy a femininita stojí ve společnosti na žebříčku hodnot až za muži a maskulinitou. Výsledky, které byl tímto výzkumem získány, byly použity pro verifikaci toho, nakolik gender ovlivňuje základní společenské instituce (rodinu, vzdělávací systém, trh práce a politiku) v současné české společnosti.
Abstract v angličtině:
The dissertation focuses on a theoretical analysis of feminist theories in the context of social and cultural evolutionary changes. Special attention is paid to the culturological connections between gender, culture, and power. The aim of my reflexion is to describe concrete solutions offered by various feminist theories and schools from the perspective of improvement of the women’s position in the society. The key of understanding the women’s position in the society are gender behavioural patterns and gender stereotypes accepted and further reproduced by the majority culture. Hence attention is paid to a transformation of these patterns and stereotypes and a study of reasons why women were excluded from public life. Theoretical and empirical analysis of the women’s exclusion from public life and searching for an answer to the question why women and the femininity are on the value ladder in the society behind men and the masculinity is a significant part of the dissertation. The results obtained by this research were used to verify how much gender influences basic social institutions (family, education system, labour market, and politics) in the contemporary Czech society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Ferrarová, Ph.D. 1000 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Ferrarová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Ferrarová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Soukup, CSc. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Matějů 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 200 kB