velikost textu

Životní situace seniorů v kontextu demografického stárnutí v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní situace seniorů v kontextu demografického stárnutí v České republice
Název v angličtině:
Living conditions of elderly people in the context of demographic ageing in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Kamila Svobodová
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Id práce:
86339
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
demografické stárnutí, senioři, životní podmínky
Klíčová slova v angličtině:
demographic ageing, seniors, living conditions
Abstrakt:
Životní situace seniorů v kontextu demografického stárnutí v České republice Abstrakt Stěžejním cílem této práce je představit životní situaci dnešních seniorů v České republice v kontextu postupujícího demografického stárnutí z různých úhlů pohledu a přispět tak k prohloubení dosavadních poznatků o životních podmínkách, problémech a zkušenostech osob seniorského věku. Pozornost bude zaměřena na vybrané tématické okruhy. Jednat se bude především o podrobný popis demografického stárnutí v České republice od počátku 90. let 20. století s nastíněním perspektiv budoucího vývoje, představení vybraných charakteristik obyvatelstva seniorského věku a dále o vybrané oblasti života starších osob, jako jsou mezigenerační vztahy v rodině, bydlení, ekonomická situace, odchod do důchodu a jeho vliv na život jedince či vnímání a prožívání stáří. Zvláštní pozornost bude věnována problematice poskytování péče nesoběstačným seniorům, kteří z důvodu narůstajícího věku a zhoršujícího se zdravotního stavu nejsou schopni vykonávat běžné aktivity každodenního života bez pomoci druhé osoby, neboť tato otázka se v kontextu současného vývoje a společenských podmínek jeví jako stále více aktuální. Klíčová slova: demografické stárnutí, stáří, senioři, životní podmínky, mezigenerační vztahy, odchod do důchodu, poskytování péče Living conditions of elderly people in the context of demographic ageing in the Czech Republic Abstract The central aim of this study is to present an overview of the living conditions of senior citizens in the Czech Republic in the context of continuing demographic ageing from a number of different perspectives and thus contribute towards the enhancement of current knowledge of the living standards, problems and every-day experiences of Czech elderly people. The study focuses on a range of selected topics and provides a detailed description of the demographic ageing process in the Czech Republic since the beginning of the 1990s along with a general outline of expected future developments, a presentation of a selection of characteristics shared by elderly people as well as a review of certain factors impacting their lives such as inter- generational relationships within the family, housing, economic conditions, retirement and its impact on individual lives and the general perception and experiences of ageing. Special attention will be devoted to the provision of care for those elderly people who, due to increasing age and worsening health, are unable to perform the normal activities of every-day life without the assistance of others since this issue, in the context of current developments and social conditions in the Czech Republic, is becoming an increasingly important issue for society as a whole. Keywords: demographic ageing, old age, seniors, living conditions, inter-generational relationships, retirement, care of elderly people
Abstract v angličtině:
Životní situace seniorů v kontextu demografického stárnutí v České republice Abstrakt Stěžejním cílem této práce je představit životní situaci dnešních seniorů v České republice v kontextu postupujícího demografického stárnutí z různých úhlů pohledu a přispět tak k prohloubení dosavadních poznatků o životních podmínkách, problémech a zkušenostech osob seniorského věku. Pozornost bude zaměřena na vybrané tématické okruhy. Jednat se bude především o podrobný popis demografického stárnutí v České republice od počátku 90. let 20. století s nastíněním perspektiv budoucího vývoje, představení vybraných charakteristik obyvatelstva seniorského věku a dále o vybrané oblasti života starších osob, jako jsou mezigenerační vztahy v rodině, bydlení, ekonomická situace, odchod do důchodu a jeho vliv na život jedince či vnímání a prožívání stáří. Zvláštní pozornost bude věnována problematice poskytování péče nesoběstačným seniorům, kteří z důvodu narůstajícího věku a zhoršujícího se zdravotního stavu nejsou schopni vykonávat běžné aktivity každodenního života bez pomoci druhé osoby, neboť tato otázka se v kontextu současného vývoje a společenských podmínek jeví jako stále více aktuální. Klíčová slova: demografické stárnutí, stáří, senioři, životní podmínky, mezigenerační vztahy, odchod do důchodu, poskytování péče Living conditions of elderly people in the context of demographic ageing in the Czech Republic Abstract The central aim of this study is to present an overview of the living conditions of senior citizens in the Czech Republic in the context of continuing demographic ageing from a number of different perspectives and thus contribute towards the enhancement of current knowledge of the living standards, problems and every-day experiences of Czech elderly people. The study focuses on a range of selected topics and provides a detailed description of the demographic ageing process in the Czech Republic since the beginning of the 1990s along with a general outline of expected future developments, a presentation of a selection of characteristics shared by elderly people as well as a review of certain factors impacting their lives such as inter- generational relationships within the family, housing, economic conditions, retirement and its impact on individual lives and the general perception and experiences of ageing. Special attention will be devoted to the provision of care for those elderly people who, due to increasing age and worsening health, are unable to perform the normal activities of every-day life without the assistance of others since this issue, in the context of current developments and social conditions in the Czech Republic, is becoming an increasingly important issue for society as a whole. Keywords: demographic ageing, old age, seniors, living conditions, inter-generational relationships, retirement, care of elderly people
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Kamila Svobodová 597 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Kamila Svobodová 52.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Kamila Svobodová 408 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Kamila Svobodová 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 613 kB