text size

Analýza transkriptů vybraných genů v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Analýza transkriptů vybraných genů v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii
Titile (in english):
Analysis of selected gene transcripts in the rat myocardium adaptated to chronic hypoxia
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Dita Kašparová
Supervisor:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
Thesis Id:
86325
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physiology (31-152)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Teaching of Biology and Geography for Secondary Schools (UNBZ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
srdce, hypoxie, kardioprotekce, mRNA, hypoxií indukovaný transkripční faktor, kreatin kináza, oxidativní stress, antioxidační enzymy
Keywords:
Heart, Hypoxia, Cardioprotection, mRNA, Hypoxia inducible factor, Creatine kinase, Oxidative stress, Antioxidant enzymes
Abstract (in czech):
Dita Kašparová Chronická hypoxie a exprese genů Abstrakt Adaptace na chronickou hypoxii je charakterizována různými změnami za účelem udržení metabolické a energetické homeostázy. Po mnoho let je již známo, že lidé a zvířata, přirozeně žijící ve vysokých nadmořských výškách, mají zvýšenou odolnost vůči poškození akutnímu ischemickému poškození srdce. Kardioprotektivní mechanismy aktivované adaptační odpovědí na expozici chronické hypoxii, mohou být výsledkem změny v transkripční regulaci v levé komoře. Zde předládáme výsledky exprese genů ve třech modelech chronicky adaptovaného srdce. Dospělí samci potkana kmene Wistar byli vystaveni 21 dnů budˇ kontinuální normobarické hypoxii (CCH; 10% O2) nebo CCH přerušené denní 1-hodinovou reoxygenací (RCH) nebo CCH přerušené denně na 16-hodin (CIH). Kardiprotektivní efekt CCH adaptace ruší rychlá denní reoxygenace, RCH adaptace. Cílem této práce je stanovit myokardiální mRNA expresi 19 kandidátních genů, které jsme rozdělili na tři skupiny: i) Hypoxií indukovaný faktor (HIF1α) a jeho prolyl a asparaginyl hyroxylázy (PHD a FIH v uvedeném pořadí), ii) izoenzymy kreatin kinázy (CK), které hrají významnou roli v energetické homeostáze srdce iii) a skupina hlavních enzymatických antioxidantů, které udržují přiměřenou hladinu volných kyslíkových radikálů (ROS) v buňce. Klíčová slova: srdce, hypoxie, kardioprotekce, mRNA, hypoxií indukovaný transkripční faktor, kreatin kináza, oxidativní stres, antioxidační enzymy 3
Abstract:
Dita Kašparová Chronická hypoxie a exprese genů Abstract Adaptation to chronic hypoxia (CH) is characterized by a variety of functional changes in order to maintain metabolic and energy homeostasis. It has been known for many years that both humans and animals indigenous or adapted to high-altitude hypoxia are more tolerant to an acute ischemic injury of the heart. Cardioprotective mechanisms activated by adaptive responses to chronic hypoxia can be the result of altered transcriptional regulations in left ventricles. Here we report results from the gene expression profiling of adaptive responses in three models of chronically hypoxic heart. Adult male Wistar rats were exposed for 21 days to either continuous normobaric hypoxia (CCH; 10% O2) or CCH interrupted daily by 1-hour reoxygenation (RCH) or CCH interrupted daily by 16-hour (CIH). Cardiprotective effect of CCH adaptation is abolished by brief daily reoxygenation, RCH adaptation. In the present study, we aimed to determine myocardial mRNA expression of 19 candidate genes divided into three important groups: i) Hypoxia inducible factor (HIF1α) and its prolyl and asparaginyl hyroxylases (PHDs and FIH respectively, ii) Creatine kinase (CK) isoenzymes which play important role in energy homeostases of heart and iii) the group of main enzymatic antioxidants which maintain appropriate ROS level in the cells. Key words: Heart, Hypoxia, Cardioprotection, mRNA, Hypoxia inducible factor, Creatine kinase, Oxidative stress, Antioxidant enzymes 4
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Dita Kašparová 885 kB
Download Abstract in czech Mgr. Dita Kašparová 17 kB
Download Abstract in english Mgr. Dita Kašparová 14 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 31 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. 176 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 103 kB