velikost textu

Analýza transkriptů vybraných genů v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza transkriptů vybraných genů v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii
Název v angličtině:
Analysis of selected gene transcripts in the rat myocardium adaptated to chronic hypoxia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dita Kašparová
Vedoucí:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
Id práce:
86325
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
srdce, hypoxie, kardioprotekce, mRNA, hypoxií indukovaný transkripční faktor, kreatin kináza, oxidativní stress, antioxidační enzymy
Klíčová slova v angličtině:
Heart, Hypoxia, Cardioprotection, mRNA, Hypoxia inducible factor, Creatine kinase, Oxidative stress, Antioxidant enzymes
Abstrakt:
Dita Kašparová Chronická hypoxie a exprese genů Abstrakt Adaptace na chronickou hypoxii je charakterizována různými změnami za účelem udržení metabolické a energetické homeostázy. Po mnoho let je již známo, že lidé a zvířata, přirozeně žijící ve vysokých nadmořských výškách, mají zvýšenou odolnost vůči poškození akutnímu ischemickému poškození srdce. Kardioprotektivní mechanismy aktivované adaptační odpovědí na expozici chronické hypoxii, mohou být výsledkem změny v transkripční regulaci v levé komoře. Zde předládáme výsledky exprese genů ve třech modelech chronicky adaptovaného srdce. Dospělí samci potkana kmene Wistar byli vystaveni 21 dnů budˇ kontinuální normobarické hypoxii (CCH; 10% O2) nebo CCH přerušené denní 1-hodinovou reoxygenací (RCH) nebo CCH přerušené denně na 16-hodin (CIH). Kardiprotektivní efekt CCH adaptace ruší rychlá denní reoxygenace, RCH adaptace. Cílem této práce je stanovit myokardiální mRNA expresi 19 kandidátních genů, které jsme rozdělili na tři skupiny: i) Hypoxií indukovaný faktor (HIF1α) a jeho prolyl a asparaginyl hyroxylázy (PHD a FIH v uvedeném pořadí), ii) izoenzymy kreatin kinázy (CK), které hrají významnou roli v energetické homeostáze srdce iii) a skupina hlavních enzymatických antioxidantů, které udržují přiměřenou hladinu volných kyslíkových radikálů (ROS) v buňce. Klíčová slova: srdce, hypoxie, kardioprotekce, mRNA, hypoxií indukovaný transkripční faktor, kreatin kináza, oxidativní stres, antioxidační enzymy 3
Abstract v angličtině:
Dita Kašparová Chronická hypoxie a exprese genů Abstract Adaptation to chronic hypoxia (CH) is characterized by a variety of functional changes in order to maintain metabolic and energy homeostasis. It has been known for many years that both humans and animals indigenous or adapted to high-altitude hypoxia are more tolerant to an acute ischemic injury of the heart. Cardioprotective mechanisms activated by adaptive responses to chronic hypoxia can be the result of altered transcriptional regulations in left ventricles. Here we report results from the gene expression profiling of adaptive responses in three models of chronically hypoxic heart. Adult male Wistar rats were exposed for 21 days to either continuous normobaric hypoxia (CCH; 10% O2) or CCH interrupted daily by 1-hour reoxygenation (RCH) or CCH interrupted daily by 16-hour (CIH). Cardiprotective effect of CCH adaptation is abolished by brief daily reoxygenation, RCH adaptation. In the present study, we aimed to determine myocardial mRNA expression of 19 candidate genes divided into three important groups: i) Hypoxia inducible factor (HIF1α) and its prolyl and asparaginyl hyroxylases (PHDs and FIH respectively, ii) Creatine kinase (CK) isoenzymes which play important role in energy homeostases of heart and iii) the group of main enzymatic antioxidants which maintain appropriate ROS level in the cells. Key words: Heart, Hypoxia, Cardioprotection, mRNA, Hypoxia inducible factor, Creatine kinase, Oxidative stress, Antioxidant enzymes 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dita Kašparová 885 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dita Kašparová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dita Kašparová 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 103 kB