velikost textu

Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice
Název v angličtině:
Fertility changes in the context of gender revolution with focus on the man’s role in the family in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Koudelka
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Id práce:
86318
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plodnost, muži, genderová revoluce, genderová rovnost, pomoc v domácnosti, péče o děti, logistická regrese
Klíčová slova v angličtině:
fertility, man, gender revolution, gender equality, housework, childcare, logistic regression
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice Autor: Mgr. Pavel Koudelka Katedra: Katedra demografie a geodemografie Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Abstrakt: Společnosti i rodiny v Evropě procházejí významnými změnami ve vz- tazích mezi muži a ženami. Tyto změny jsou dnes souhrnně nazývány genderovou revolucí. Vzhledem k bezprecedentnímu poklesu plodnosti v posledních letech je relevantní si klást otázku, zda a případně jak tento pokles souvisí se změnami ve vztazích. Může znamenat více rovnostářská společnost/rodina v důsledku i více narozených dětí? Jaký vliv na výsledný počet dětí mají konkrétně zapojení muže v domácnosti a jeho pomoc s péčí o děti? Česká společnost vykazuje rovnostářské tendence, ale ty se zatím projevují spíše v názorech, než v běžné realitě rodin a domácností. Využili jsme dvou vln panelového šetření Generations & Gender Sur- vey (GGS) provedených v České republice a informaci o reálném zapojení mužů v domácnostech jsme porovnali s reálně narozenými dětmi mezi vlnami. Obojí je velký benefit dat GGS oproti obdobným studiím: není potřeba vycházet pouze z hodnotových postojů k genderové rovnosti či pouze ze záměrů o počtech dětí, ale k dispozici je přímo skutečný stav. Pomocí modelu logistické regrese jsme ukázali, že v České republice pomoc partnera v domácnosti i s péčí o děti výz- namně ovlivňuje pravděpodobnost narození dalšího dítě. Směr jejich působení je ale odlišný: větší intenzita pomoci muže v domácnosti zvyšuje pravděpodobnost narození dalšího dítěte, u péče o děti je tomu naopak. Dopad většího zapojení do péče o děti závisí i na věku a je silně kontraproduktivní pro mladé muže a naopak mírný pozitivní dopad může mít až u mužů starších cca 40 let (v závislosti na dalších charakteristikách). Dalšími proměnnými významně ovlivňujícími pravdě- podobnost narození dalšího dítěte jsou věk, typ partnerství, sociálně-ekonomický status partnera a počet vlastních dětí. Klíčová slova: plodnost, muži, genderová revoluce, genderová rovnost, pomoc v domácnosti, péče o děti, logistická regrese
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Fertility changes in the context of gender revolution with focus on the man’s role in the family in the Czech republic Author: Mgr. Pavel Koudelka Department: Department of Demography and Geodemography Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Abstract: Profound changes are occurring in the relations between men and women in European families and societies, a transformation that is referred to as the ’gender revolution’. Considering the unprecedented drop in fertility, some important questions may be asked: in a more egalitarian society/family, could we expect a rise in the birth rate? Does men’s participation in housework and child- care have an impact on the number of children born (in a family)? Czech society is slowly adapting to gender equality, but this is more apparent in the general mood and opinions than in the reality of households and families. We drew on two waves of a panel study Generations & Gender Survey (GGS) performed in the Czech republic and compared the information about the real involvement of men in households in which (a number of) children were born in between the waves. This is an advantage of GGS over similar studies: we have information about real- ity, real facts, and not only values and attitudes to gender equality or the number of children a person plans to have. We used a logistic regression model and we found that in the Czech Republic men’s participation in housework and childcare both significantly influence the probability of (a family) having another child. But they have the opposite effect: higher intensity of a man’s involvement in housework causes higher probability of having another children, whereas a man’s involvement in childcare lowers the probability. The effect of man’s higher involvement in child- care is also dependent on age with strongly negative impact for young men but a slightly positive impact for older men (around 40 years and older, dependent also on other man’s characteristics). Other significant man’s variables are age, type of partnership, socio-economic status and the number of his own children. Key words: fertility, man, gender revolution, gender equality, housework, child- care, logistic regression
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Koudelka 5.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Koudelka 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Koudelka 25 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavel Koudelka 490 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.19 MB