velikost textu

Vietnamské vodní loutkové divadlo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vietnamské vodní loutkové divadlo
Název v angličtině:
Vietnamese Water Puppet Theatre
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Pospíšilová
Vedoucí:
PhDr. Lucie Hlavatá, Ph.D.
Oponent:
Ing. Binh Slavická
Id práce:
86262
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie se specializací vietnamistika (VN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vietnam, vodní loutkové divadlo, tradice, divadelní žánr, život na vesnici
Klíčová slova v angličtině:
Vietnam, water puppet theatre, tradition, genre of theatre, life in the village
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá vodním loutkovým divadlem, které je jedním z žánrů vietnamského divadla. Důraz je kladen na obecnou charakteristiku divadla a na jeho jednotlivé součásti. Práce stručně popisuje vývoj vodního loutkového divadla a představuje nejdůležitější body v jeho historii. Dále se práce zaměřuje na jednotlivé divadelní společnosti, role loutkářů a zejména na postavení ženy v tomto umění. Analýze jsou zde také podrobeny jednotlivé výstupy v představeních a postavy, které v nich vystupují. Závěrečné stránky pojednávají o technické stránce divadla zahrnující výrobu loutek a způsoby, jakými se loutky dají ovládat. Celou práci uzavírá popis úlohy hudebního doprovodu, který měl v divadelních představeních vždy nepostradatelnou funkci. Klíčová slova: Vietnam, vodní loutkové divadlo, tradice, divadelní žánr, život na vesnici
Abstract v angličtině:
Annotation This Bc. thesis deals with the Vietnamese water puppet theatre, which is one of the genres of Vietnamese theatre. Special emphasis will be placed on the general characteristics of the theatre and on its component parts. The thesis will briefly describe the development of the theatre and the main events in its history. Then it will concentrate on the individual theatre companies, on the role of the puppeteers and on the position of women in this art. The individual scenes in the performances and the characters appearing in them will also be described and analyzed. Then the technical aspects of the theatre, including the production of the puppets and the manners of manipulating the puppets will be discussed. The thesis is concluded with the description of the role of the musical accompaniment, which has always had an irreplaceable role in the performances. Key words: Vietnam, water puppet theatre, tradition, genre of theatre, life in the village
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Pospíšilová 3.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Pospíšilová 3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Pospíšilová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Pospíšilová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Hlavatá, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Binh Slavická 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB