velikost textu

Studium modelového systému kov/oxid wolframu metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium modelového systému kov/oxid wolframu metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií
Název v angličtině:
Study of metal- tungsten oxide model system by methods of electron spectroscopy and diffraction
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Polášek
Vedoucí:
doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Oponent:
Doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Id práce:
86229
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (FPIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Oxid wolframu, Zlato, Platina, PES, RHEED
Klíčová slova v angličtině:
Tungsten oxide, Platinum, Gold, PES, RHEED
Abstrakt:
Práce se zabývá modelovým systémem oxidu wolframu dopovaného zlatem a platinou. Orientovaná vrstva oxidu wolframu s epitaxní rovinou (111) byla připravena oxidací povrchu monokrystalu W(110) v radiofrekvenčním kyslíkovém plazmatu s~následnou rekrystalizací ohřevem ve vakuu. Na tento povrch byly postupně deponovány nespojité tenké vrstvy platiny a zlata. Struktura, morfologie, chem. složení a elektronické vlastnosti byly zkoumány metodami RHEED, AFM a PES. Depozice zlata nebo platiny při teplotě 300 °C vedla k růstu orientovaných částic s epitaxní rovinou (111) a polykrystalické fáze. Pomocí adsorpce CO pozorované metodou SRPES bylo prokázáno zapouzdření platiny v materiálu podložky při zvýšené teplotě. Zlato reagovalo s podložkou jen slabě. Depozice druhého kovu vedla ke vzniku ostrůvků se strukturou typu "core - shell". Pomocí PES byl pozorován vznik bimetalické slitiny Au - Pt. Struktura bimetalických ostrůvků závisí na pořadí depozice kovů a teplotě vzorku. Metodou PES byla rovněž zkoumána teplotní stabilita systémů při ohřevech až na 600 C.
Abstract v angličtině:
In the present thesis structure, morphology, chemical and electronic properties of the Pt - Au/tungsten oxide model system were investigated by means of RHEED, AFM and PES. The epitaxial tungsten oxide thin films were prepared by oxidation of W(110) single-crystal surface using a RF oxygen plasma source followed by thermal annealing. Gold and Platinum were deposited "in-situ" by evaporation. Gold or platinum deposition led to the growth of oriented particles having (111) epitaxial plane as well as to the growth of polycrystalline phase. Platinum encapsulation was proved by CO adsorption observed by SRPES. Deposition of the second metal led to the formation of core - shell bimetallic clusters. Detail structure of the bimetallic system depends on the order of deposited metals and the substrate temperature. Thermal stability of the system was investigated by heating up to 600 °C.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Polášek 5.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Polášek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Polášek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB