velikost textu

Pražské jaro v kolektivní paměti příslušníků 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Čáslavi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražské jaro v kolektivní paměti příslušníků 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Čáslavi
Název v angličtině:
Prague Spring in Collective Memory of the Members 28th Fighter - Bomber Air Regiment in Čáslav
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Hlaváček
Vedoucí:
Mgr. Hana Pelikánová
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Id práce:
86207
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československá lidová armáda – Pražské jaro – vojenské letectvo – normalizace – rehabilitace – orální historie – kolektivní paměť – biografie
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak People´s Army – Prague Spring – Air Force – the normalization – rehabilitation – oral history – collective memory – biography
Abstrakt:
Pražské jaro v kolektivní paměti příslušníků 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Čáslavi Jiří Hlaváček Cílem této práce je analyzovat průběh a následky Pražského jara u 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Čáslavi na základě biografických vyprávěních přímých účastníků zkoumaného období a jejich komparací s dostupnými dobovými materiály. Výzkum je realizován metodou orální historie a zaměřuje se na svědectví šesti příslušníků 28. sbolp, kteří byli propuštěni z armády v rámci normalizačních čistek v letech 1968–1974. Práce se zabývá významnými událostmi Pražského jara v časové chronologii od ledna 1968 do dubna 1969 a reflexí těchto událostí bývalými příslušníky pluku. Hlavní část práce je věnována podrobnému popisu událostí, které se odehrály na letišti v Čáslavi během vstupu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 na území ČSSR. Dále se práce věnuje způsobu provádění normalizačních čistek v armádě a jejich dopadům na civilní život pamětníků, včetně problematiky kolektivní paměti zkoumané skupiny narátorů. Klíčová slova: Československá lidová armáda – Pražské jaro – vojenské letectvo – normalizace – rehabilitace – orální historie – kolektivní paměť – biografie.
Abstract v angličtině:
Prague Spring in Collective Memory of the Members 28th Fighter-Bomber Air Regiment in Čáslav Jiří Hlaváček The aim of essay is to analyse the course and the consequences of the Prague Spring at the 28th Fighter Bomber Wing in Čáslav based on oral recollections of the direct participants of the events and their comparison with accessible contemporary sources. The research is utilizes the method of oral history, focussing on the testimonies of six members of the 28th Fighter Bomber Wing, who were dismissed from the Army during the normalization purges between 1968 and 1974. The essay is concerned with the important events of Prague Spring, covering them chronologically from January 1968 until Apríl 1969 and with reflection of these events by the formal members of the Wing. The main part of the essay focusses on a detailed description of the events taking place at Čáslav airport during the entry of the Warsaw Pact troops on the territory of the Czechoslovak Socialist Republic. The other part is devoted to the methods of the normalization purges in the Army and their impact on the witnesses lives inclusive of theme of collective memory of this group. Key words: Czechoslovak People´s Army – Prague Spring – Air Force – the normalization – rehabilitation – oral history – collective memory – biography.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hlaváček 48.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Hlaváček 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Hlaváček 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Pelikánová 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 81 kB