velikost textu

Úspěšnost studia z pohledu moderních metod analýzy dat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úspěšnost studia z pohledu moderních metod analýzy dat
Název v angličtině:
Study success in view of modern daat analyzing method
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Oponenti:
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Id práce:
86017
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Biomedicínská informatika (P1804)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 7. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je přispět pomocí statistické analýzy údajů dostupných o uchazečích v době přijímacího řízení k co nejlepší predikci budoucí studijní úspěšnosti studentů na 1. LF UK v Praze. Výběr studentů pro studium medicíny je na lékařských fakultách věnována trvalá pozornost. Při výběru studentů bývají využívány informace o studijním výkonu na střední škole, přijímací testy, pohovory a další metody. V první části této práce budeme diskutovat kritéria pro přijímání studentů na lékařskou fakultu na základě přijímacích zkoušek a na základě průměrů na střední škole (doplněných dalšími kritérii vymezujícími typ střední školy a podobě). V roce 2002 otevřena možnost přijetí části studentů na základě jejich výsledků na střední škole. Ukazuje se, že přijímací zkoušky jsou dobrým prediktorem studijního výkonu a využití informace o středoškolských průměrech pak může vést k dalšímu zlepšení predikce studijních výsledků. V roce 2008 pak byl ke standardním testům z profilových předmětů přidán experimentálně test Všeobecné studijní připravenosti (VSP). V této práci se zabýváme porovnáním výše popsaných způsobů výběru studentů a porovnáním predikční validity jednotlivých testů pro předpověď studijních výsledků v prvních letech studia. Na datech z let 2002-2009 popisujeme predikční validitu odborných testů, porovnáváme ji s predikční validitou testu VSP, abychom zjistili, jaký je poměr testu VSP k tradičním odborným testům a porovnali jeho přínos. Klíčová slova: přijímací řízení, studijní úspěch, přijímací testy, prediktivní validita
Abstract v angličtině:
The aim of the project is to find, by statistical analysis of the date available at the time of entrance examination, parameters that predict the student's ability to finish his/her studies successfully. In first part of this study, we will discuss admission criteria based on admission test (AT) and on undergraduate grade-point average (uGPA) supplemented by three other criteria (high school graduation in year of admission, performance in profile classes and so on. Admission test shows to be a good predictor of academic performance. Admitting part of students on the basis of their GPA is shown to improve prediction of academic performance. General aptitude test (GAT) was temporarily added to admission process at the First Faculty of Medicine of Charles University in Prague (FFM). To prove predictive validity of GAT and to compare it with validity of current scientific knowledge test (ST). The added value of GAT was also examined. Prediction validity was estimated by Pearson correlation within cohorts (years 2002 – 2009) and by the correlation after each variable has been group-mean centred for all cohorts together. Incremental validity was assessed by testing submodels in linear and logistic regression models. The first year of studies is shown to be crucial for overall academic performance at FFM. Although the predictive validity of GAT is significantly nonzero; it is markedly lower than predictive validity of ST. Also, ST contributes significantly to the proper selection of students, whereas the contribution of GAT can be inferred only in part. We found surprisingly similar relations concerning ST and GAT regardless if they were observed in the Czech Republic or the United Kingdom. Keywords: admissions, academic achievement, entrance tests, predictive validity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 540 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 997 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 946 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 516 kB