velikost textu

Průběh vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Průběh vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení mateřské školy
Název v angličtině:
Educational Development as the Course of Study of Kindergartner´s Self-evaluation.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zora Syslová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
PhDr. Jana Vašťatková
Id práce:
85882
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Hodnocení průběhu vzdělávání je jednou částí autoevaluačních procesů v mateřské škole. Jde o velmi významnou část mapující složitý systém institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku. Z hlediska vývoje osobnosti každého člověka je tento věk nejdůležitější etapou, ve které se vytváří základy dovedností, náhled na život a svět kolem nás, ale především pohled na sebe sama. Ten s sebou přináší buď důvěru v sebe a své schopnosti nebo naopak pochybnosti o sobě a snížený potenciál dosahovat v životě úspěchy. Zásadním činitelem, který ovlivňuje sebepojetí dítěte je učitelka mateřské školy. Na to, jaké nároky jsou kladeny na její profesní dovednosti, se zaměřila teoretická část této práce. Dílčí kapitoly se zabývají charakteristikou jednotlivých etap procesu vlastního hodnocení v mateřské škole, definují pojmy pojící se s těmito procesy a naznačují souvislost se zaváděním změn daných kurikulární reformou. Dále se teoretická část zabývá průběhem vzdělávání v mateřské škole a vyúsťuje do definování kompetenční výbavy učitelky mateřské školy. Výzkumná šetření přinesla odpověď na otázku, jak se v mateřských školách hodnotí průběh vzdělávání. Stěžejní část hodnotících aktivit provádí ředitelka prostřednictvím hospitací, menší podíl leží na učitelkách samých. Byly identifikovány oblasti, cíle, kritéria, nástroje a postupy, které používají učitelky a ředitelky mateřských škol při hodnocení průběhu vzdělávání. V minimální míře jsou využívány sebereflektivní nástroje, jakými jsou např. vzájemné hospitace, deník učitele, videonahrávky, portfolio. Do hodnotících aktivit bývají zapojeni rodiče, v menší míře také provozní zaměstnanci. Hodnocení průběhu vzdělávání nesměřuje k systematickému zdokonalování vzdělávací práce a ze strany ředitelky není dostatečně podporován osobní a profesní růst učitelky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Evaluation of the educational development is only one part of the self-evaluating process in kindergartens. It is very significant part mapping complicated system of the institutional education of pre-primary aged children. Concerning the personal development this age is the most important period which the basis of skills, life and word opinions and self-view is formed. It brings or self-confidence or some self-doupts and decrease the potential to reach successes in life. Substantial factor affecting child´s self-recognition and helping to orient him/her self in amount of unfamiliar is besides of the family the kindergartens teacher. The partial chapters deal with the progress of education in kindergartens, defines the conceptions concerning with these processes and indicate the connections with curriculum changes. The partial chapters deal with the progress of education in kindergartens and defined the kindergartens teacher competences. Theoretical part of the work is aimed to the demands desired from the kindergartens teacher and to her professional skills. The research brought the answer on the question how is the educational development evaluated in the kindergartens. Crucial part of the evaluating activities is discharged by headmaster by way of inspection and the less part rests of the teachers themselves. The fields, aims, criterions and procedures were using by teachers and headmaster for evaluation of educational development were identified. Self-reflecting tools like reciprocal inspections, teachers daybook, videos and portfolio are used in the minimal extend. Parents and some times even the operating workers use to be involved to the educational activities. The evaluation of the educational development doesn´t headed towards the systematic perfection of the educational work. The personal and professional development of teachers is not supported enough by headmaster.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zora Syslová, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zora Syslová, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zora Syslová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 1.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Vašťatková 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 246 kB