velikost textu

Soudobá španělská literatura ve filmografii Maria Camuse; Dům Bernardy Alby, Úl, Nevinní svatí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soudobá španělská literatura ve filmografii Maria Camuse; Dům Bernardy Alby, Úl, Nevinní svatí
Název v angličtině:
Contemporary Spanish literature in Mario Camus´s filmography; House of Bernarda Alba, The Hive, The Innocents Saints
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Buršíková
Vedoucí:
Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr.
Oponent:
Mgr. Jiří Holub
Id práce:
85867
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mario Camus, Úl, Nevinní svatí, Dům Bernardy Alby, Filmová adaptace, Filmový jazyk, Španělská kinematografie, Nový španělský film, Camilo José Cela, Federico García Lorca, Miguel Delibes
Klíčová slova v angličtině:
Mario Camus, The Beehive, The Holy Innocents, The House of Bernarda Alba, Film adaptation, Film language, Spanish filmography, The new Spanish cinema, Camilo José Cela, Federico García Lorca, Miguel Delibes
Abstrakt:
V bakalářské práci „Současná španělská literatura ve filmografii Maria Camuse; Úl, Nevinní Svatí, Dům Bernardy Alby“ jsme se zaobírali odrazem španělské literatury v díle významného santanderského režiséra Maria Camuse. Soustředili jsme se především na porovnání originálních děl a jejich filmových adaptací a na analýzu témat a hodnot, jež zprostředkovávají tyto dvě formy umění svým příjemcům. V první kapitole jsme představili osobu Maria Camuse, jeho kořeny a umělecké tendence. Zaměřili jsme se na historicky-kulturní okolnosti, na jejichž pozadí se rozvíjelo Camusovo dílo a objasnili jsme si režisérův význam ve skupině nového španělského filmu, jež přinesla tehdejší španělské kinematografii odlišný náhled na zobrazovanou realitu. Druhá kapitola slouží jako krátký úvod do literárních a filmových vyjadřovacích prostředků, objasňuje nám hlavní rozdíly mezi nimi a prezentuje nám terminologii, s jejíž pomocí byly zpracovány následující kapitoly. V hlavní části, která celkově čítá tři kapitoly, jsme se zaměřili na samotnou podstatu této práce: tedy komparaci literární předlohy s filmovou adaptací, analýzu každé z nich a na jejím základě zhodnocení zvolených filmů z hlediska věrnosti originálu, převedení specifik literárního díla do filmového jazyka, estetického a etického přístupu a dalších. Konec každé kapitoly přináší závěry a shrnutí nejpodstatnějších poznatků z provedených analýz. V těchto závěrech jsme poukázali na skutečnost, že absolutní komparace originálu a adaptace není možná z důvodu odlišnosti hlavních vyjadřovacích prostředků a že text je jen záminkou k vytvoření díla nového, které přináší svoje vlastní hodnoty a je z toho hlediska také originálem. V konečné části této práce jsme shrnuli hlavní přínos Camuse pro svět literatury a pokusily jsme se najít jednotící prvky v adaptaci vybraných literárních předloh. Mario Camus oslovuje svoje diváky zejména estetikou, která se zakládá na využitých dekoracích, fotografii a kameře a vždy výtečném hereckém obsazením. Při převedení originálu na filmová plátna režisér usiluje o maximální věrnost originálu, čehož dosahuje nejen respektováním původního textu, ale také uměním zachovat speciální atmosféry, kterou čtenář nachází v originálním textu. Nicméně na závěr je třeba říci, že tak jako realita může být interpretovaná z mnoha úhlu pohledu, filmový autor, byť adaptovaného díla, musí také vždy nutně přinést jiný pohled na ten samý příběh. Odlišnost světa literárního a filmového je proto nevyhnutelná stejně tak jako tvorba nových hodnot a poselství, které jsou podstatou originality každého díla.
Abstract v angličtině:
In the thesis „Contemporary Spanish Literature in the filmography of Mario Camus, The Beehive, The Holy Innocents, The House of Bernarda Alba“ the focus has been on the reflection of Spanish literature in the work of an eminent Santander director Mario Camus. We have especially focused on comparing original works and their film adaptations, and on analysis of topics and values, which are mediated to the audiences. In the first chapter we have introduced Maria Camus as a person, his roots, and artistic tendencies. We have focused on the historical and cultural circumstances, which created the background for development of Camus’ work and we have clarified the importance of the director in a group of new Spanish film. This group brought Spanish cinematography of that time a new view of presented reality. The second chapter provides a short introduction to literary and cinematic means of expression, clarifies their main differences and presents their terminologies, which will serve as fundamentals for the following chapters. In the main section, which comprises three chapters, we focused on the actual purpose of this thesis: that is the comparison of literary originals to their film adaptations, an analysis of each of the works. Based on its assessment we have transformed the specifics of the literary original into the film language, aesthetic and ethical approach, and others in terms of fidelity to the original. End of each chapter provides a conclusion and summary of the most important findings in the analyses performed. In these conclusions we have pointed out that an absolute comparison of the original to the adaptation is not possible due to differences in the main means of expression and that a text is simply a plea for making new artworks bringing their own values, therefore from this perspective it is also an original. In the final section of this thesis we have summarized the main contribution of Camus to the world of literature and we tried to find the unifying elements in adaptations of the selected literacy works. Mario Camus speaks to his audience mainly through aesthetics based on used decorations, photo, and camera, and in all cases by excellent cast. When transforming the original to the big screen the director aims for following the original as much as possible. This he reaches by not only respecting the original text but also by his ability to preserve unique atmosphere readers can find in the originals. However in conclusion it must be said that as well as reality can be interpreted from many points of view, the filmmaker, albeit of adapted work, must inevitably also always bring a new perspective of the same story. Differences between the worlds of literature and cinema are therefore necessary as well as founding new values and messages, which are the essence of each work‘s originality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Buršíková 503 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Buršíková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Buršíková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Holub 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB