velikost textu

Řád křižovníků s červenou hvězdou a ikonografický program chrámu sv. Karla Boromejského ve Vídni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řád křižovníků s červenou hvězdou a ikonografický program chrámu sv. Karla Boromejského ve Vídni
Název v angličtině:
Knights of the cross with the red star and iconographic programme of the St. Carolus Boromaeus cathedral in Vienna
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Marek Pučalík, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc.
Id práce:
85787
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená rigorózní práce navazuje na můj dlouhodobý zájem o zpracování významné stavby vídeňského vrcholného baroka, dílo otce a syna Fischerů z Erlachu. K této práci jsem dospěl hlavně studiem materiálů za pobytu ve Vídni v roce 2006/2007, kdy se mi podařilo prozkoumat místní farní archív, jež patří řádu křižovníků s červenou hvězdou a dosud nebyl zpracován. Taktéž v Praze v řádovém archívu, který je uložen ve Státním archívu, jsem objevil zajímavé podněty, jež byly začleněny do rigorózní práce. Práce má za úkol objasnit příchod řádu křižovníků s červenou hvězdou ke kostelu sv. Karla Boromejského ve Vídni. Řádoví velmistři již od počátku budování chrámu od roku 1715 usilovali o získání jednoho z hlavních klenotů monarchie – nového votivního templu, zasvěceného Bohu všemohoucímu a patronu stavby samotné císaři Karlu VI. Přestože se o chrámu již mnohé ví, především zásluhou Sedelmayera , přesto bylo a je mnoho otázek, jež některé se mi podařily objasnit právě v nabízené studii. V uvedené práci nabízím hypotézu, která mi vysvitla z delšího studia archiválií, že totiž členové zmíněného řádu přispěli svojí vlastní pílí k obohacení interiéru a částečně i exteriéru ikonografickou bohatostí, kterou čerpali z vlastních zdrojů z Čech. Koneckonců urgence velmistrů Beinlicha a Böhmba v 18. věku vyvrcholily předáním chrámu řádu „na věčné časy“ roku 1733. Když sem první bratři dorazili v květnu 1736, byla stavba již skoro dokončená, přesto se ještě dokončoval interiér, kam zřejmě zasáhli ikonografií bočních oltářů a před hlavní vstup již před rokem 1737 patrně nechali postavit dvě skulptury andělů třímajících jak starozákonní, tak novozákonní kříž. Tito efébové nahradili plánované plastiky apoštolských knížat Petra a Pavla. Modely k andělům jsem objevil ve sbírkách Budapešťské národní galerie. Neméně zajímavou novinkou, poněkud pozapomenutou, je Granova skica z Grazu, zvaná „Alegorie auf die Bautätigkeit Karls VI.“
Abstract v angličtině:
The Rigorous Thesis deals with the iconographic programme of the St. Carolus Boromaeus cathedral in Vienna (known as Karlskirche). The author begins with the outline of the curriculum vitae of Cardinal Charles, the Archbishop of Milan, and the life of the Emperor Charles VI. It was Charles VI of Hapsburg (anglicized Habsburg) who had the monumental votive cathedral built in the capital of the monarchy as thanksgiving for the end of plague. The corner stone was laid in 1713 and in 1737 only the construction was built according to the plans Johann Bernhard Fischer of Erlach. In 1733 brought to the church were the Knights of the Cross with Red Star, Czech Order from Prague. Their task there was to conduct spiritual administration for all time and found the hospital which they did immediately in 1739. The task of the writer of the Rigorous Thesis was to elaborate the history and, mainly, the iconographic programme of the exterior and, first of all, of the interior of the House of God. He outlined there also the potential cooperation of the Knights' Fathers on the final programme of decoration. The work set as its task the extension of knowledge of that significant Baroque jewel of European architecture in the direction of revealing new facts found in the archives. It is interesting to observe the personality of Charles VI who was compared to the Old Testament king Solomon and built the new cathedral as a modification of the Old Testament Temple and, at the same time as the New Testament Temple, where sacrifices to the God are to be brought all the time for conciliation. Within these intentions of the Emperor the whole construction of the cathedral was accomplished and it reflected both in the exterior and in the interior where later stress was laid on iconography oriented at the love of the Gemini.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 5.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Mádl, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc. 166 kB