text size

Společenská akceptace transsexuálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Společenská akceptace transsexuálů
Titile (in english):
Social acceptance of transsexuals
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Irena Maroszczyková
Supervisor:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Opponents:
PhDr. Michaela Schneiderová
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Consultants:
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Mgr. Barbora Dibdiaková
Thesis Id:
85693
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
General Nurse (VSESES)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ANOTACE Autor: Irena Maroszczyková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Společenská akceptace transsexuálů Vedoucí práce: Kutnohorská Jana, doc. PhDr., CSc. Odborný konzultant: Jarolím Ladislav, doc. MUDr., CSc., Mgr. Barbora Dibdiaková Počet stran: 96 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: Transsexualismus, přijetí transsexuálů, respekt, perspektiva Bakalářská práce se zabývá přijetím transsexuálů veřejností. Transsexualita je pojem, s kterým se setkáváme stále častěji, ale jen málo lidí tuší, co vlastně transsexualismus je a že to není pouze problém lékařských oborů, ale i sociologických. V práci se zaměřuji na základní informace o transsexualismu, jako je stručná historie, diagnostika, etapy procesu přeměny pohlaví, léčba, transsexuality, právní a sociální aspekty. Dále zmiňuji výskyt transsexualismu v populaci a situaci jak u nás, tak ve světě. Nezapomínám ani na úlohu ošetřovatelství pomocí psychoterapeutického působení, oporu v adaptaci a přípravu k operaci a následné péči. Výzkumná část práce je tvořena z polostrukturovaného rozhovoru, který obsahuje 15 otázek s lidmi, kteří prodělali léčbu transsexualismu včetně přeměny pohlaví. Výzkum se zabývá přijetím transsexuálů společností a nejbližšími. Zjištěné informace jsem zpracovala formou triangulace. 60
Abstract:
ANNOTATION Author: Irena Maroszczyková Institution: Department of Social Medicine LF UK in Hradec Králové Nursing Department Title: Social Acceptance of Transsexuals Leading tutor: Kutnohorská Jana, doc. PhDr., CSc. Specialized consultants: Jarolím Ladislav, doc. MUDr., CSc., Mgr. Barbora Dibdiaková Page count: 96 Attachments: 4 Year of defence: 2010 Key words: Transsexualism, accepting transsexuals, respect, perspective This dissertation focuses on public acceptance of transsexuals. Transsexuality is a term we are nowadays hearing more and more about however only a little minority of our society is aware of what transsexualism actually is and most do not realize it is not only a medical challenge but also social one. In this work I am firstly focusing on the fundamental information about transsexualism such as brief history, diagnostics, phases of the changing gender process, treatment, transsexuality and its legal and social aspects. Secondly, I am exploring the presence of transsexualism in public and its position both here and in the world. Finally, I am not forgetting to mention the role of nursing by psychotherapeutic help, support in adapting to the change, preparation for the surgery and following care. The part of the research work is created of half-structured interview, which contains 15 questions and is completed by people who underwent transsexual treatment including transgender. The research is dealing with acceptance of transsexuals both by their family and public. Detected information was elaborated by triangulation. 61
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Irena Maroszczyková 1.16 MB
Download Abstract in czech Irena Maroszczyková 31 kB
Download Abstract in english Irena Maroszczyková 28 kB
Download Supervisor's review 163 kB
Download Opponent's review PhDr. Michaela Schneiderová 33 kB
Download Opponent's review prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 26 kB
Download Defence's report 151 kB