velikost textu

Společenská akceptace transsexuálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společenská akceptace transsexuálů
Název v angličtině:
Social acceptance of transsexuals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Irena Maroszczyková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
PhDr. Michaela Schneiderová
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Konzultanti:
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Mgr. Barbora Dibdiaková
Id práce:
85693
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Irena Maroszczyková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Společenská akceptace transsexuálů Vedoucí práce: Kutnohorská Jana, doc. PhDr., CSc. Odborný konzultant: Jarolím Ladislav, doc. MUDr., CSc., Mgr. Barbora Dibdiaková Počet stran: 96 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: Transsexualismus, přijetí transsexuálů, respekt, perspektiva Bakalářská práce se zabývá přijetím transsexuálů veřejností. Transsexualita je pojem, s kterým se setkáváme stále častěji, ale jen málo lidí tuší, co vlastně transsexualismus je a že to není pouze problém lékařských oborů, ale i sociologických. V práci se zaměřuji na základní informace o transsexualismu, jako je stručná historie, diagnostika, etapy procesu přeměny pohlaví, léčba, transsexuality, právní a sociální aspekty. Dále zmiňuji výskyt transsexualismu v populaci a situaci jak u nás, tak ve světě. Nezapomínám ani na úlohu ošetřovatelství pomocí psychoterapeutického působení, oporu v adaptaci a přípravu k operaci a následné péči. Výzkumná část práce je tvořena z polostrukturovaného rozhovoru, který obsahuje 15 otázek s lidmi, kteří prodělali léčbu transsexualismu včetně přeměny pohlaví. Výzkum se zabývá přijetím transsexuálů společností a nejbližšími. Zjištěné informace jsem zpracovala formou triangulace. 60
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Irena Maroszczyková Institution: Department of Social Medicine LF UK in Hradec Králové Nursing Department Title: Social Acceptance of Transsexuals Leading tutor: Kutnohorská Jana, doc. PhDr., CSc. Specialized consultants: Jarolím Ladislav, doc. MUDr., CSc., Mgr. Barbora Dibdiaková Page count: 96 Attachments: 4 Year of defence: 2010 Key words: Transsexualism, accepting transsexuals, respect, perspective This dissertation focuses on public acceptance of transsexuals. Transsexuality is a term we are nowadays hearing more and more about however only a little minority of our society is aware of what transsexualism actually is and most do not realize it is not only a medical challenge but also social one. In this work I am firstly focusing on the fundamental information about transsexualism such as brief history, diagnostics, phases of the changing gender process, treatment, transsexuality and its legal and social aspects. Secondly, I am exploring the presence of transsexualism in public and its position both here and in the world. Finally, I am not forgetting to mention the role of nursing by psychotherapeutic help, support in adapting to the change, preparation for the surgery and following care. The part of the research work is created of half-structured interview, which contains 15 questions and is completed by people who underwent transsexual treatment including transgender. The research is dealing with acceptance of transsexuals both by their family and public. Detected information was elaborated by triangulation. 61
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Irena Maroszczyková 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Irena Maroszczyková 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Irena Maroszczyková 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Schneiderová 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB