velikost textu

Představy všeobecných sester a laické veřejnosti o důstojném umírání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představy všeobecných sester a laické veřejnosti o důstojném umírání
Název v angličtině:
The notions of health care professionals and the general public about dignified dying
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Opatrná
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
Mgr. Dagmar Švecová
Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D.
Id práce:
85682
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Jana Opatrná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Představy všeobecných sester a laické veřejnosti o důstojném umírání Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 119 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: umírání, modely umírání, péče o umírající, důstojnost, paliativní péče Bakalářská práce pojednává o problematice spojené s důstojným umíráním z pohledu všeobecných sester a laické veřejnosti. V teoretické části jsou rámcově shrnuty dosavadní poznatky, které se váží k dané problematice. Je zde rozebírán pojem umírání, modely umírání, možnosti při zajištění péče o umírající. Je zde též zmíněna problematika euthanasie a péče o doprovázející personál. Empirická část je představována kvantitativním a procentuálním zhodnocením výsledků, které vyplynuly z vyhodnocení odpovědí respondentů na 16 otázek, jež byly součástí předloženého dotazníku. Zkoumaný vzorek tvořily všeobecné sestry zaměstnané ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na interních odděleních a náhodný výběr respondentů ze skupiny laické veřejnosti.
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis deals with problems associated with dignified dying from the perspective of nurses and general public. In the theoretical part one can see the summarization of current knowledge pertaining to the subject. The concept of death, models of dying and the options of how to provide care for the dying are also discussed here. Furthermore, the thesis touches on the issue of euthanasia and the care of accompanying staff. The empirical part is represented by quantitative assesment of results, which were gathered from respondents’ answers to 16 questions in a submitted questionnaire. The studied sample consisted of nurses employed at The hospital of Královské Vinohrady’s internal department and the random selection of respondents from general public.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Opatrná 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Opatrná 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Opatrná 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dagmar Švecová 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB