velikost textu

Vliv implantace totální endoprotézy na kvalitu lidských potřeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv implantace totální endoprotézy na kvalitu lidských potřeb
Název v angličtině:
The impact of total hip arthroplasty implantation on Quality of Human Needs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Iva Koudelková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
Mgr. Hana Pinkavová
Konzultant:
MUDr. Luděk Ryba
Id práce:
85679
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Koudelková Iva Instituce: Katedra sociálního ošetřovatelství LF HK UK v Praze Název práce: Vliv implantace totální endoprotézy kyčle na kvalitu lidských potřeb Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová MUDr. Luděk Ryba Počet stran: 107 Počet příloh: 18 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: lidské potřeby, pyramida lidských potřeb dle A.H.Maslowova artróza, totální endoprotéza Bakalářská práce je zaměřena na vliv implantace totální endoprotézy kyčle na kvalitu lidských potřeb. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola obsahuje popis lidských potřeb. Druhá odborná kapitola se zabývá artrózou kyčelního kloubu, rozvojem a možnostmi v implantaci endoprotézy, předoperační a pooperační péči včetně rehabilitace. Těžištěm empirické části je porovnání případně vysledování vývoje či vymizení lidských potřeb před a po implantaci totální endoprotézy. Výzkumná část obsahuje výsledky výzkumu zpracovaných formou dvou na sobě navazujících dotazník. První část výzkumu je zaměřena na zmapování potřeb pacient před operačním výkonem a druhá část výzkumu zjišuje vývoj těchto potřeb s časovým odstupem 3 měsíc od operace. Výsledky vychází z proběhlého výzkumného šetření, které bylo provedeno na ortopedické klinice fakultní nemocnice Brno a soukromé ambulanci MUDr. Petra Vališe v Pohořelicích v období od října 2009 do konce ledna 2001. Soubor respondent tvořili pacienti hospitalizovaní ve FN – Brno chystající se na operační výkon (implantaci totální endoprotézy) a poté byli osloveni znovu v následné době 3 měsíc od operace. 95
Abstract v angličtině:
Key words: human needs, Maslow’s hierarchy of needs, osteoarthritis, total hip arthroplasty The bachelor work is focused on the impact of total hip arthroplasty implantation on the quality of human needs. Theoretical part is divided into two chapters. The first chapter includes description of human needs. The second chapter refers to hip osteoarthritis, development and possibilities of arthroplasty implantation, preoperative and postoperative care including rehabilitation. The purpose of the empiric part is comparison and monitoring of human needs before and after total hip arthroplasty. Research part includes results of the applied study that was designed by two successive questionnaires analysis. The first part of the study is focused on identifying patients' needs before the surgery. Changes and development of patients' needs three month after the hip replacement are analyzed in the second part. Results are based on the research performed in cooperation with Department of Orthopaedics, University Hospital Brno and Orthopaedic Outpatient Clinic in Pohoelice (Petr Vališ, MD) from October 2009 to January 2010. Respondent group was formed by inpatients (University Hospital Brno) preparing for total hip replacement. Respondents were interviewed before and three month after the surgery. 96
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Iva Koudelková 615 kB
Stáhnout Příloha k práci Iva Koudelková 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Iva Koudelková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Iva Koudelková 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Pinkavová 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB