velikost textu

Stres a jeho zvládání u sester na dětských odděleních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stres a jeho zvládání u sester na dětských odděleních
Název v angličtině:
Stress and coping of this load on nurses who work on pediatric
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Blanka Křížová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
Bc. Jitka Nováková
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Id práce:
85677
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Křížová Blanka Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Název práce: Stres a jeho zvládání u sester na dětských odděleních. Vedoucí práce: prof..PhDr. Jiří Mareš, CSc Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: dětská sestra, děti, stres, zvládání stresu, relaxace, odpočinek Bakalářská práce se zabývá stresem, psychickou zátěží a zvládáním této zátěže u sester na dětských lůžkových odděleních. V teoretické části jsem se zaměřila na pojmy: stres – druhy, příčiny a projevy, adaptace na něj. Dále syndrom vyhoření jako důsledek stresu. Možnosti relaxace a odpočinku. V empirické části jsou rozebírány jednotlivé položky cíleně sestaveného dotazníku, který sleduje faktory stresu a metody zvládání zátěže při práci na dětských lůžkových odděleních.. Dotazníkové šetření se zúčastnilo 100 sester z 9 dětských lůžkových odděleních. Hypotéza č. 1 a č. 2 nebyly potvrzeny – na větší stres u sester nemá vliv ani věk ani zda mají děti. Hypotézy č. 3, č. 4 a č. 5 – potvrzeny částečně. Jde o větší stres u sester na JIP, spokojenost sester na standardních dětských lůžkových odděleních a vliv velkého stresu na větší výskyt somatických obtíží.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Surname and name: Křížová Blanka Institution: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Project title: Stress and coping of this load on nurses who work on pediatric wards in hospital. Supervisit: prof..PhDr. Jiří Mareš, CSc Defence year: 2010 Key words: children's nurse , children , stress, coping, relaxation, recreation The goal of bachelor´s thesis is to analyse stress, mental load and coping of this load on nurses who work on pediatric wards in hospital. In theoretical part I work with expressions of stress – types, cause and manifestation, stress adaptation. Burn out syndrom as result of stress. Possibilities of relaxation and recreation. The quantitative study was carried out to measure effort and working conditions on pediatric wards, according to structured questionary. In a quantitative questionnaire study took part 100 nurses of 9 pediatric wards. Hypothesis no1 and no2 has not been confirmed-stress feelings of nurses are not impressed by neither age nor their own children. Hypothesis no3, no4 and no5 has been confirmed partially. These hypothesis describe major stress and anxiety by which suffer nurses working on intensive pediatric care wards, satisfaction and good feelings of nurses working on standard pediatric wards and interaction between major stress and somatic diseases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Blanka Křížová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Blanka Křížová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Blanka Křížová 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jitka Nováková 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 143 kB