velikost textu

Znalosti rodičů dětí předškolního věku o první pomoci při život ohrožujících stavech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalosti rodičů dětí předškolního věku o první pomoci při život ohrožujících stavech
Název v angličtině:
The knowledge of preschool children´s parents on the first aid in life-threatening conditions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Diana Vajsarová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Bc. Naděžda Vlčková
Konzultant:
MUDr. Pavel Žibřid
Id práce:
85674
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Diana Vajsarová Instituce: ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ Název práce: Znalosti rodičů dětí předškolního věku o první pomoci při život ohrožujících stavech Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová MUDr. Pavel Žibřid Počet stran: 117 Počet příloh: 17 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: Předškolní věk, Laická první pomoc, Život ohrožující stavy, Úrazové stavy, Neúrazové stavy Bakalářská práce pojednává o znalosti první pomoci rodičů dětí předškolního věku při život ohrožujících stavech. Teoretická část seznamuje s pojmem první pomoc, definuje předškolní věk a jeho anatomické, fyziologické a psychomotorické odlišnosti související se vznikem život ohrožujících stavů u dětí v tomto věku. Zaměřuje se na příznaky, průběh a laickou první pomoc při život ohrožujících stavech a vybraných nejčastějších úrazových a neúrazových stavech vyskytujících se u dětí této věkové skupiny. Těžištěm práce je empirická část, která je zpracována na základě kvantitativního výzkumu zpracovaného metodou dotazníkového šetření. Zkoumaný vzorek tvoří laici, rodiče dětí předškolního věku z Královéhradeckého kraje. Cílem výzkumného šetření je zmapovat úroveň znalostí rodičů dětí předškolního věku o první pomoci, jejich zájem o první pomoc a ochotu se v této problematice dále vzdělávat. 87
Abstract v angličtině:
The bachelor´s thesis deals with the first aid knowledge of parents of preschool children with life-threatening conditions. The theoretical part introduces the concept of first aid, pre-school age and defines its anatomical, physiological and psychomotor differences associated with the development of life-threatening conditions in children at this age. It focuses on the symptoms, course and general first aid in life-threatening conditions and selected the most frequent accident and nonaccident states occurring in this age group. The point of the thesis is the empirical part, which is compiled on the basis of quantitative research survey compiled by the metod of questionary survey. Research sample consists of nonspecialists, parents of preschool children from Hradec Kralove region. The aim of the research survey is to explore the knowledge of parents of preschool children on first aid, their interest in the first aid and willingness in this issue to further training. 88
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Diana Vajsarová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Diana Vajsarová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Diana Vajsarová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Naděžda Vlčková 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB