velikost textu

Násilí na seniorech z pohledu zdravotnických pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Násilí na seniorech z pohledu zdravotnických pracovníků
Název v angličtině:
Violence towards the elderly regarded by medical workers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Hana Horelová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
Mgr. Zdena Václavíková
Jaroslava Pečenková
Id práce:
85670
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Hana Horelová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Násilí na seniorech z pohledu zdravotnických pracovníků Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 95 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: staří lidé, násilí, zneužití, EAN, týrání, zanedbávání péče, zdravotní pracovníci, pomoc, Bakalářská práce „Násilí na seniorech z pohledu zdravotnických pracovníků“ se ve své teoretické části zabývá problematikou týrání a zneužívání starých lidí. Popisuje jednotlivé formy násilí a poukazuje na těžkou pozici týraného seniora. Podstatná část práce je zaměřena na zdravotnické pracovníky, na jejich možnosti pomoci týraným seniorům. Bakalářská práce ve své výzkumné části se snaží kvantitativním výzkumem zjistit míru informovanosti zdravotnických pracovníků o známkách týrání u seniorů a možnosti řešení tohoto problému. Zkoumaný vzorek tvořili zdravotničtí pracovníci oboru zdravotní sestra – 56 osob, ošetřovatel/ka – 6 osob, sanitář/ka - 16 osob. Výzkum proběhl ve dvou zdravotnických zařízeních v České republice. Z výsledků šetření vyplynulo, kolik pracovníků se v průběhu praxe setkalo s týraným seniorem. Zda zdravotníci poznají týraného seniora a vědí jak v tomto případě dále postupovat. Průzkum také odhalil míru informovanosti zdravotnických pracovníků o EAN a její závislost na vlastnostech a vědomostech respondentů.
Abstract v angličtině:
Title: Violence towards the Elderly Regarded by Medical Workers Key words: elderly people, violence, abuse, Elder Abuse and Neglect (EAN), cruelty, neglect, medical workers, support, This Bachelor thesis whose title is „Violence towards the Elderly Regarded by Medical Workers“ is aimed in its theoretical part at the issues of elder cruelty and abuse. This part describes individual forms of violence, highlighting the difficult situation of an abused old person. Substantial part of the thesis is focused on medical workers and their opportunities how they can help the abused elderly. In its research part, the Bachelor thesis seeks to determine the level of medical workers awareness of elderly abuse indications using a quantitative research, offering some possible solutions of this problem. Tested sample included medical workers, such as certified nurse – 56 persons, attendant – 6 persons, and medical orderly – 16 persons. The research has been performed in two medical facilities in the Czech Republic. The survey results showed how many medical workers during their practice met with abused senior. Whether paramedics can identify an abused elderly person and know how to act in such case. The survey has also revealed the employees' level of awareness of EAN and its dependence on the characteristics and knowledge of the respondents 97
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Horelová 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Horelová 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Horelová 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdena Václavíková 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB