velikost textu

Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb "Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky" (Analýza postavení žen-antifašistek ve vybrané antifašistické organizaci)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb "Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky" (Analýza postavení žen-antifašistek ve vybrané antifašistické organizaci)
Název v angličtině:
Women in the Association of anti-fascist groups or "It´s not just that girls could beat the Nazis" (Analysis of the status of women-antifascist in the selected anti-fascist group)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Cachová
Vedoucí:
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
Id práce:
85644
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žena, antifašismus, gender, Asociace protifašistických skupin, postavení ženy, subkultura, genderové stereotypy
Klíčová slova v angličtině:
woman, antifascism, gender, the Association of anti-fascist group, the status of woman, subculture, gender sterotypes
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace. V teoretické části se věnuji představení konceptu subkultur a sociálních hnutí, jehož je Asociace protifašistických skupin (APFS) součástí. Čtenářům a čtenářkám nabídnu i genderovou perspektivu výzkumů subkultur a ženskou participaci v nich. Empirická část popisuje zvolené metody výzkumu – především semi-strukturované interview a sémiotickou analýzu obsahu – a jejich využití v praxi. Tato část diplomové práce zároveň tematizuje etické diskuze výzkumu a výzkumnou sebereflexivitu badatelky. Následně analyzuji výzkumná data a prezentuji závěry z nich vyplývající. V práci se zaměřuji na „obrození“ Asociace antifašistických skupin (APFS) a jeho možný dopad na početnější zapojení žen.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of my thesis is to discover what is the status of women in czech Association of anti- fascist groups (AAFG). I am interested in how gender affects and limits the participation of women within the movement. This thesis also aims to describe the inner workings of selected anti-fascist organisation. The theoretical part is devoted to show the concept of subcultural and social movement, which is the Association of anti-fascist groups (AAFG) part. I will also offer a gender perspective of the researches of subcultures and women´s participation in them to the readers. The main part of the thesis describes selected methods of the research – especially semi-structured interview and semiotic content analysis – and their use in practice. This part of the thesis is at the same time devoted to the theme of ethical discussion of the research and research´s self-reference of the researcher. Then this part analyzes the data and presents the findings resulted from the research. In this thesis I focus on the „revival“ of the Association of anti-fascist groups (AAFG) and its possible impact of larger involvement of women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Cachová 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Cachová 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Cachová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Cachová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB