velikost textu

Diversity and phylogeny of symbiotic partners in zeorin-containing red-fruited Cladonia species.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diversity and phylogeny of symbiotic partners in zeorin-containing red-fruited Cladonia species.
Název v češtině:
Diverzita a fylogeneze symbiotických partnerů červenoplodých dutohlávek a jim příbuzných druhů.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Steinová
Školitel:
Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Oponenti:
dr Sergio Pérez
Mgr. Jan Vondrák, Ph.D.
Id práce:
85588
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Cladonia, druhové koncepty, molekulární fylogenetika, lišejníky
Klíčová slova v angličtině:
Cladonia, species concepts, molecular phylogeny, lichens
Abstrakt:
ABSTRAKT Ačkoliv lišejníky představují jeden z nejklasičtějších příkladů symbiotických asociací, tak se pohled na jejich symbiózu během posledních sto padesáti let výrazně změnil. V současnosti jsou lišejníky obvykle vnímány jako mikroekosystémy skládající se z několika symbiotických partnerů, kteří různým způsobům příspívají k fungování celého systému a kteří se vzájemně liší silou vazby k dalším partnerům. Úroveň poznání specificity, diverzity a faktorů, které tuto diverzitu ovlivňují, se u jednotlivých partnerů (mykobiont, fotobiont a bakterie) výrazně liší. Hlavním cílem této práce bylo odhalit diverzitu organismů, které se na lišejníkové symbióze podílejí a lépe porozumět biologickým silám, které tuto diverzitu ovlivňují. Pracovali jsme s červenoplodými zeorin obsahujícími dutohlávkami, což je poměrně běžná skupina lišejníků. Konkrétně jsme se zaměřili na studium organismů (mykobiontů, fotobiontů a bakterií), které se v těchto dutohlávkách vyskytují. V průběhu studie vyšlo najevo, že dalším tématem, které si zaslouží naši pozornost, je problematika vymezení druhů (species delimation). Z výsledků vyplynulo, že současné vymezení většiny druhů mykobiontů není podpořeno molekulárními daty. Genetická diverzita mykobiontů byla poměrně vysoká a bylo zjištěno několik linií, které nebylo možné fenotypově charakterizovat a které pravděpodobně představují kryptické druhy. Tyto linie vznikly pravděpodobně hybridizací anebo jsou následkem neúplného sortování linií (incomplete lineage sorting). U fotobiontů, kteří jsou symbiotickými partnery těchto mykobiontů, byla zjištěna také poměrně vysoká úroveň diverzity. Na rozdíl od mykobiontů však většina zjištěných fotobiontích linií představuje fenotypově odlišitelné druhy. Z výsledků dále vyplynulo, že diverzita fotobiontího rodu Asterochloris v zeorin obsahujících červenoplodých dutohlávkách je určována především reprodukčními a disperzními strategiemi mykobionta. Zatímco sorediózní dutohlávky byly výrazně selektivní vůči svým fotobiontům, tak nesorediózní druhy byly fotobiontími generalisty. V případě bakterií bylo zjištěno, že nejpodstatnějším faktorem ovlivňujícím strukturu mikrobiální komunity je stáří stélky. Ve starších částech stélky docházelo k výrazným změnám mikrobiální komunity – především k poklesu jinak dominujích alfaproteobakterií a dále k nárůstu jiných skupin bakterií.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Lichens are a classic example of mutualistic symbiotic associations, yet the views on lichen symbiosis have changed considerably during the last fifty years. Nowadays, lichens are generally understood to be microecosystems consisting of several symbiotic partners which contribute in different ways to the prosperity of the whole system and which differ by the strength of their bond to other symbiotic partners. The level of knowledge of the individual partners (mycobionts vs. photobionts vs. bacteria) varies greatly in terms of their specificity, diversity and in the forces that shape this diversity. The main aim of this work was to reveal the diversity of organisms participating in lichen symbiosis and to better understand the biological forces which shape this diversity. We worked with a relatively common lichen group, zeorin-containing red-fruited Cladonia species, and specifically, we focused on the mycobionts, photobionts and bacteria that participate in this association. During the course of the study, it became apparent that species delimitation, which is a fundamental requirement for accurate diversity estimates, is another topic that requires further research. Our analyses revealed that species circumscription of most of recently recognized Cladonia mycobionts cannot by supported by molecular data. The genetic diversity of the mycobionts was relatively high and we detected several lineages that we were not able to characterize phenotypically, these probably correspond to cryptic species. These lineages are most likely a result of either hybridization or incomplete lineage sorting. The photobionts associated with these mycobionts also showed a relatively high level of diversity. Furthermore, in contrast to the mycobionts, the majority of photobiont lineages represent phenotypically distinguishable species. We demonstrated that the reproductive and dispersal strategies of the mycobiont are the key factors influencing the diversity of the Asterochloris species in zeorin-containing red-fruited Cladonia species. We found that the sorediate Cladonia species were strongly selective towards their photobiont, whereas esorediate Cladonia species were photobiont generalists. In the case of bacteria, the age of the thallus was the main factor influencing the structure of the bacterial community. In the older thallus parts the bacterial community displayed a drastic change due both to the reduction of the otherwise dominant Alphaproteobacteria and to the increased abundance of other bacterial groups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Steinová 8.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Steinová 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Steinová 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Steinová 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta dr Sergio Pérez 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Vondrák, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 113 kB